Start / Nationella informationsmängder

Nationella informationsmängder

Socialstyrelsen utvecklar nationella informationsmängder (NIM:ar) som bidrar till att skapa en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation kring patienter och brukare. En NIM är en standardiserad beskrivning av hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. Exempel på information som kan struktureras enhetligt med en NIM, är information om kroppslängd eller tobaksbruk.

Syfte

Idag lagras information om en individ ofta i olika informationssystem vilket kan försvåra för organisationer att dela data med varandra, även inom enskilda organisationer, exempelvis sjukhus. Nationella informationsmängder kan fungera som en gemensam referens för hur information kan dokumenteras för att kunna återanvändas inom och mellan olika informationsmiljöer. På detta sätt kan NIM:ar användas för att överbrygga barriärer som it-stöden ofta stöter på, och bidra till att information tolkas lika när den delas mellan verksamheter och system. NIM:ar styr inte hur den underliggande databasstrukturen ser ut eller ska fungera. De beskriver hur informationen (innehållet) kan dokumenteras på ett enhetligt sätt. De möjliggör också att flertalet kommunikationsformat kan användas för att utbyta information med bibehållen innebörd, oberoende av vald teknik och teknisk standard.

En nationell informationsmängd tillhandahåller struktur, kodning, enhet av mätning, måttenheter och attribut, för en avgränsad informationsmängd. En NIM kan utgöra beståndsdel i beskrivningar av större informationsmängder, exempelvis uppmärksamhetsinformation eller information inom ett avgränsat kliniskt område. NIM:ar kan användas i nationella, regionala och lokala tillämpningar och möjliggör återanvändning av information som behöver vara tillgängliga i flera syften, såsom information om överkänslighet, nuvarande medicinering eller vitalparametrar.

En NIM
  • beskriver en enhetlig struktur för information som behöver vara tillgänglig i flera sammanhang, såsom t.ex. information om kroppslängd, tobaksbruk eller överkänslighet
  • kan utgöra en ”beståndsdel” i beskrivningar av större informationsmängder, exempelvis information inom ett avgränsat kliniskt område
  • möjliggör återanvändning av information som dokumenterats i olika delar av den enskilda individens process
  • kan användas i nationella, regionala och lokala tillämpningar i syfte att skapa en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation
  • utvecklas utifrån nationell informationsstruktur (NI), Snomed CT, hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank
  • är oberoende av kommunikationsformat och teknik som används för att utbyta information mellan system


Legala aspekter

Det är ytterst varje vård- och omsorgsgivares ansvar att säkerställa att såväl dokumentation som informationshantering sker i överensstämmelse med de regelverk som rör bland annat dokumentation, behandling av personuppgifter, informationssäkerhet samt sekretess och tystnadsplikt. På webbplatsen Juridiskt stöd för dokumentation beskrivs huvuddragen i reglerna som gäller informationshantering och dokumentation inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Utvecklingsprocess

Socialstyrelsen utvecklar de nationella informationsmängderna med utgångspunkt i nationell informationsstruktur (NI), Snomed CT, hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank.

Behov
NI fångar på en övergripande nivå de behov som finns i verksamheterna, när det gäller information kopplad till patienter och brukare. NI ringar in begrepp och information som behöver dokumenteras enhetligt för att kunna återanvändas i olika syften. NI innefattar också den information som ska dokumenteras enligt författningskrav.
Behovet av entydig och strukturerad information inom specifika områden, identifieras inom ramen för flera av Socialstyrelsens regeringsuppdrag som syftar till utveckling av strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården. Exempel på områden vi arbetar med är läkemedel, cancer och uppmärksamhetsinformation. I vårt uppdrag att stödja SKR i deras arbete med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, identifieras också information som behöver struktureras och uttryckas på ett enhetligt sätt, oavsett vårdförlopp. Denna typ av information kan beskrivas i generella NIM:ar.

Metod
Utvecklingen av nationella informationsmängder kan initieras av regeringsuppdrag eller av behov som verksamheter inom regioner och kommuner lyfter i olika sammanhang. Utvecklingen följer i princip samma process och metod som vidareutvecklingen av NI, och inbegriper behovsanalys, juridisk utredning, begreppsutredning och modellering.
Arbetet med nationella informationsmängder är inspirerat och utgår delvis från det arbete som pågår i USA samt Nederländerna och Belgien. Socialstyrelsen har dialog och samarbeten med Nictiz och Snomed CT international i dessa frågor.
Informationsarkitekturstandarden SS-ISO/IEC/IEEE 42010 har använts som grund för processen i NI-utvecklingen och utgör också en grund i processen för utvecklingen av NIM:ar. Detta säkerställer att NI och tillämpningar av NI är lösningsneutrala och kan tillämpas oberoende av it-stöd eller teknisk standard.Metadata

För NIM:arna har metadata angivits i enlighet med övriga kunskapsprodukter på Socialstyrelsen, för att säkerställa att NIM:ar kan användas i uppföljningssyfte samt i kunskapsstöd.

Se Informationsspecifikation för metadata, version 2.1

NI beteckning Befintlig beskrivning NI
Id Angivelse av identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses, exempelvis identitetsbeteckningen för den struktur som representerar ett dödsorsaksintyg.
Nyckelord Angivelse av kod eller fritextkategorisering av en NIM. Attributet kan användas för att hitta en delmängd som berör ett visst område av intresse.
Beskrivning Textuell beskrivning av NIM:en.
Version Den version av referensmodellen som NIM:en utgår ifrån.
Status Utkast, publicerad, under arbete.
Utgivare Socialstyrelsen.
Publiceringsdatum Datum för publicering.
Datum för revidering. Datum för revidering.
Språk Svenska SE.
Process för revidering av NIM
  • Socialstyrelsen publicerar NIM:ar som utkast, i en första version.
  • Eventuell revidering av NIM:ar efter inkomna ändringsförslag. Efter revidering kan en NIM ändra status från utkast till publicerad, alternativt ligga kvar som utkast.
  • När en NIM har fått status publicerad, ingår den i NI- förvaltningens ändringshantering.
Statusangivelser
Utkast:
En första version som publiceras av en NIM.

Publicerad:
En NIM som legat som utkast som vi har reviderat och bedömt kunna användas för att beskriva det behov som NIM:en avser.

Under arbete:
En NIM som är under arbete.

Format
För vissa NIM:ar finns det exempel på hur dessa kan implementeras i tekniska standarder såsom FHIR och openEHR. Följ länken vid NIM:en i tabellen för att ta del av exemplen.


Läs mer...
Lämna synpunkter
Vill du lämna ändringsförslag och förslag till vidareutveckling klicka här.

Hälso- och sjukvård


Namn Version Status Format
Hälsotillstånd
Diagnos 1.0Utkast
Funktionstillstånd (ICF) 1.0Under arbete
Förekomst av implantat 1.0Publicerad
Förekomst av transplantat 1.0Publicerad
Hälsotillstånd 1.0Publicerad
Symtom 1.0Utkast
Överkänslighetstillstånd 1.0UtkastFHIR-profil (exempel)
Levnadsvanor
Nikotinbruk 1.0Under arbete
Mätvärden
Andningsfrekvens 1.0Publicerad
Blodtryck 1.0Publicerad
Hjärtfrekvens 1.0Publicerad
Kroppslängd 1.0Publicerad
Kroppstemperatur 1.0Publicerad
Kroppsvikt 1.0Publicerad
Medvetandegrad 1.0Utkast
Pulsfrekvens 1.0Publicerad
Syremättnad 1.0Utkast
Organisation
Organisation 1.0Publicerad
Person
Annan person 1.0Publicerad
Hälso- och sjukvårdspersonal 2.0Under arbete
Patient 1.0Publicerad
Resurs
Implantat 1.0Publicerad
Läkemedelsprodukt 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
openEHR (exempel)
Medicinteknisk produkt 1.0Publicerad
Resurs 1.0Publicerad
Substans 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
Transplantat 1.0Publicerad
Vårdbegäran
Remiss 1.0Publicerad
Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part 1.0Publicerad
Åtgärd
Avlägsnande av implantat 1.0Publicerad
Avlägsnande av transplantat 1.0Publicerad
Insättning av implantat 1.0Publicerad
Insättning av transplantat 1.0Publicerad
Kirurgisk åtgärd 1.0Publicerad
Åtgärd 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
openEHR (exempel)
Överkänslighetsutredning 1.0UtkastFHIR-profil (exempel)
Övrigt
Kommunikationssätt 1.0Publicerad
Kroppsstruktur 1.0Publicerad
Sysselsättning 1.0Under arbete