Start / Nationella informationsmängder / Beslut (Socialtjänst)

NIM - Beslut (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-Beslut
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord beslut


Beskrivning

används för att beskriva det beslutet avser


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Beslut (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


: Beslut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod för det som beslutet avser och i tillämpliga fall lagrum beslutet avser
beskrivningST0..1textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla särskilda villkor som hänger samman med beslutet
bifallBL_NONNULL0..1värde som visar om beslutet är ett bifall till det frågan avser (bifall = sant) eller ett avslag (bifall = falskt)
motiveringST0..1textuell motivering till beslut
tidpunktTS0..1angivelse av tidpunkt då beslut fattas, ett beslutsdatum