Uttryck Synonymer eller kortformer Förklaring
attribut egenskap Ett specifikt utmärkande drag för en informationsklass i en informationsmodell t.ex. förnamn, kön, tid, datum.
begrepp Kunskapsenhet som skapats genom en unik kombination av kännetecken. Begreppen används för att strukturera vetande. Begrepp är inte nödvändigtvis bundna till ett visst språk. De påverkas dock av sociala eller kulturbetingade förutsättningar som ofta leder till skilda indelningar i olika språk. Ett begrepp måste inte nödvändigtvis ha något motsvarande språkligt uttryck.
begreppsanalys Del av terminologiarbete som består i att reda ut och beskriva ett fackområdes begrepp och relationerna mellan dessa.
begreppsmodell Modell av begrepp och deras inbördes relationer inom ett specifikt område som kan visualiseras i en grafisk representation.
datatyp Format som anger hur ett attribut i en informationsmodell ska hantera data, t.ex. som en sträng, ett nummer, kodat värde, eller tidpunkt.
individanpassad process Den individuellt anpassade process inom vård och omsorg som en vård- och omsorgstagare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem och tillstånd.
informationsklass klass Grupp av objekt som har liknande egenskaper.
informationsmodell Modell av informationsklasser och deras inbördes relationer inom ett specifikt område. Modellen kan visualiseras i en grafisk representation.
interoperabilitet Förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.
mappning Etablering av samband mellan element som inte tillhör samma system.
modell Förenklad representation av verkliga eller tänkta företeelser.
multiplicitet Antalet tillåtna förekomster av instanser av en informationsklass eller ett attribut i en informationsklass.
notation Mängd av symboler samt regler för deras användning för att representera information.
processmodell Modell av en process på en övergripande och generell nivå som kan visualiseras i en grafisk representation.
referensmodell Modell som ger en gemensam grund bestående av standardiserade begrepp, informationsklasser och beskrivningar. Modellen kan visualiseras i en eller flera grafiska representationer.
relation Förhållande mellan begrepp i en begreppsmodell, i ett terminologiskt begreppssystem eller mellan klasser i en informationsmodell.
term Benämning för ett begrepp som tillhör ett fackområde.
terminologibindning Instruktion om vilken eller vilka koder som ska användas för ett visst attribut av datatypen CD.CV i en tillämpad modell.
tillämpad modell Modell av ett avgränsat verksamhetsområde eller dokumentationsbehov baserat på en referensmodell. Exempel på detta är en triageprocess på en akutmottagning eller en mätning av vitalparametrar. Modellen kan visualiseras i en grafisk representation.