Start / Nytt i NI
 

Releaser av nationell informationsstruktur


Nationella informationsmängder publicerar sin tredje iteration 2021 den 15 september.
Denna publicering innefattar, utöver statusuppdateringar av ett antal tidigare publicerade NIM:ar, nyheter avseende NIM-Nikotinbruk, NIM-Funktionstillstånd samt NIM-Sysselsättning

Denna version omfattar bland annat ändringar i klasserna dokument och individuell plan. Klassen dokument har förtydligats så att beskrivningen även innefattar individuell plan. Klassen dokument har också utökas med två nya attribut, typ och beskrivning.

Alla urval är uppdaterade i Snomed CT till maj 2021.

Se ändringslogg nedan för detaljerad information.

Nationella informationsmängder publicerar sin andra iteration 2021 den 16 juni.
Denna publicering innefattar, utöver statusuppdateringar av ett antal tidigare publicerade NIM:ar, nyheter avseende NIM - Diagnos, NIM - Symtom, NIM - Medvetandegrad samt NIM – SyremättnadDen omfattar bland annat ändringar av attributen i klasserna Observation och Aktivitet samt den nya klassen Kroppsstruktur med attributen kod, lateralitet och precisering.

Alla urval är uppdaterade i Snomed CT till nov 2020.

Se ändringslogg nedan för detaljerad information.I NI-releasen finns bland annat det nya begreppet Visshetsgrad och nya attribut och terminologibindningar till Snomed CT-urval, exempelvis:
  • attribut Visshetsgrad på observation (att ett visst hälsotillstånd föreligger)
  • klass Vårdbegäranstatus (anger om en vårdbegäran exempelvis är mottagen, bedömd eller accepterad)
  • attribut Typ på Tillämpad modell (angivelse av kod eller fritextkategorisering av en tillämpad modell, t ex för ”kärntemperatur” respektive ”hudtemperatur i extremitet”)
  • Snomed CT-kod Känd förekomst som status på observation, ersätts med synonym Observerad förekomst
Dessutom har ett antal uppdateringar av beskrivningar och kommentarer gjorts, för att skapa med sammanhållna modeller.

Alla urval är uppdaterade i Snomed CT till maj 2020.

Se ändringslogg nedan för detaljerad information.I informationsmodell för vård- och omsorg, hälso- och sjukvård och socialtjänst:
Nytt attribut skyddad folkbokföring i Person (nytt från Skatteverket)
Ändrad datatyp från CD_CV till CD_CV|ST på befattning för personal
Multiplicitet ändrad från tvingande till valfritt på vissa relationer samt vissa attribut
Även nya urval är framtagna länk

I informationsmodell för hälso- och sjukvård:
Nytt attribut prioritet i Vårdbegäran

Se ändringslogg nedan för detaljerad information.Kommunikationssätt
Kommunikationssätt är ett nytt begrepp i NI som avser en persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt har lagts till för att det finns ett behov av att hålla information om detta i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd.

Vy: Annan person
Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete med att utöka begreppsmodellerna och visualisera detta med hjälp av vyer. Genom att samla underliggande begrepp i egna vyer kan fler begrepp läggas in i NIs referensmodeller utan att begreppsmodellerna blir oöverskådligt stora. Begreppen i vyerna kommer att hämtas från begreppsbeskrivningar i NI men även fler begrepp inom aktuellt område kan läggas till.

En första vy ingår i releasen av NI 2019:2 och är för begreppet Annan person. Vyn visas i begreppsmodellerna för vård och omsorg, hälso- och sjukvård och socialtjänst som en ikon Vy: Annan person Vy: Annan person. Genom att klicka på denna kommer du till vyn. Vy för Annan person innehåller de underliggande begreppen Anhörig, Företrädare och Närstående, men även begrepp som tidigare bara beskrivits i text visualiseras i vyn.

Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
Begreppet Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård har tagits bort och attributen legitimation och specialistkompetens har i informationsmodellen flyttats till klassen Hälso- och sjukvårdspersonal. Skälet till att Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård tidigare var ett eget begrepp var att lagstiftningen kring hälso- och sjukvård till viss del är kopplad till individens legitimation. En legitimerad läkare som på sin fritid hjälper till vid en olycka har dokumentationsskyldighet, men NI hanterar endast den information som dokumenteras inom ett uppdrag för en hälso- och sjukvårdsorganisation.


Begreppsmodell hälso- och sjukvård
Begrepp Kategori
Kommunikationssätt Ny
Vy: Annan person Ny
Anhörig Flyttad till Vy: Annan person
Företrädare Flyttad till Vy: Annan person
Närstående Flyttad till Vy: Annan person
Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård Borttagen (se informationsmodell)
Informationsmodell hälso- och sjukvård
Klass Kategori
Kommunikationssätt Ny
Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård Förändring (attributen är flyttade till Hälso- och sjukvårdspersonal)

Begreppsmodell socialtjänst
Begrepp Kategori
Kommunikationssätt Ny
Vy: Annan person Ny
Informationsmodell socialtjänst
Klass Kategori
Kommunikationssätt Ny

Begreppsmodell vård och omsorg
Begrepp Kategori
Vy: Annan person Ny
Kommunikationssätt Ny
Informationsmodell vård och omsorg
Klass Kategori
Kommunikationssätt Ny

Begreppsmodell hälso- och sjukvård
Begrepp Kategori
Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) Förändring
Kontaktorsak Förändring
Läkemedel Ny
Ordination Ny
Plats Ny
Remiss Ny
Resurs (inom hälso- och sjukvård) Förändring
Samtycke Förändring
Vårdbegäran Ny
Vårdbegäran från tredje part Ny
Vårdåtagande Ny
Informationsmodell hälso- och sjukvård
Klass Kategori
Aktivitet Förändring
Beslut Förändring
Deltagande Förändring
Hälso- och sjukvårdspersonal Förändring
Individuell plan Förändring
Observation Förändring
Organisation Förändring
Person Förändring
Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård Förändring
Plats Ny
Position Ny
Remiss Ny
Resurs Förändring
Resursegenskap Förändring
Roll Förändring
Roll för plats Ny
Tillämpad modell Förändring
Uppgift i patientjournal Förändring
Vårdbegäran Ny
Vårdkontakt Förändring

Begreppsmodell socialtjänst
Begrepp Kategori
Samtycke Förändring
Informationsmodell socialtjänst
Klass Kategori
Aktivitet Förändring
Aktualisering Förändring
Beslut Förändring
Beslutsstatus Förändring
Deltagande Förändring
Individuell plan Förändring
Observation Förändring
Organisation Förändring
Person Förändring
Resurs Förändring
Samband Förändring
Socialtjänstpersonal Förändring
Tillämpad modell Förändring
Vård- och omsorgspersonal Förändring

Begreppsmodell vård och omsorg
Begrepp Kategori
Samtycke Förändring
Vård- och omsorgsinitiering Förändring
Informationsmodell vård och omsorg
Klass Kategori
Aktivitet Förändring
Beslut Förändring
Beslutsstatus Förändring
Deltagande Förändring
Observation Förändring
Organisation Förändring
Person Förändring
Resurs Förändring
Samband Förändring
Tillämpad modell Förändring
Vård- och omsorgsinitiering Förändring
Vård- och omsorgspersonal Förändring
Nya koder i informationsmodell hälso- och sjukvård
Klass Attribut Kod
Aktivitet Status 410546001 avbruten
89925002 inställd
3856600001 inte utförd