Start / Nationella informationsmängder 2022-05-23

Nationella informationsmängder - initierade av nationella gemensamma uppdrag/projekt


Uppdrag/Projekt
Namn Diarieärende
Fortsätta förvalta, vidareutveckla och stödja implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården. (UMI) 4183/2021
Informationsspecifikation handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (ISD) 23746/2021
Förstudie gällande utveckling av informationsstruktur vid intyg för sjukskrivning och rehabilitering (Intyg) 13782/2020
Bistå arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (Vårdförlopp) 5457/2020
Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet (Läkemedel) 2286/2020
Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter (Cancer) 31831/2019
Uppdrag att fortsätta verka för att den nationella modellen för enhetlig och strukturerad information kallad Individens behov i centrum, införs i landets samtliga kommuner samt stödja kommunerna vid införandet av modellen (IBIC) 590/2016
Uppdrag att ta fram ett målgruppsanpassat informations- och utbildningsmaterial för arbetssättet Barns behov i centrum samt bidra till implementeringen av det nya BBIC (BBIC) 11345/2015
Nationellt programområde levnadsvanor (NPO)


Nationella informationsmängder
Namn Version Status Format Initierat av RU
Hälsotillstånd
Diagnos (Hälso- och sjukvård) 1.0Utkast Intyg/UMI
Funktionstillstånd ICF (Hälso- och sjukvård) 1.0Under arbete Intyg/ISD/IBIC
Förekomst av implantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad UMI
Förekomst av transplantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad UMI
Hälsotillstånd (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Överkänslighetstillstånd (Hälso- och sjukvård) 1.0UtkastFHIR-profil (exempel)
UMI
Levnadsvanor
Nikotinbruk (Hälso- och sjukvård) 1.0Under arbeteNPO/Cancer
Mätvärden
Andningsfrekvens (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradCancer/Vårdförlopp
Blodtryck (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradCancer/Vårdförlopp
Hjärtfrekvens (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradCancer/Vårdförlopp
Kroppslängd (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradCancer/Vårdförlopp
Kroppstemperatur (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradCancer/Vårdförlopp
Kroppsvikt (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradCancer/Vårdförlopp
Medvetandegrad (Hälso- och sjukvård) 1.0Utkast Vårdförlopp
Pulsfrekvens (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradCancer/Vårdförlopp
Syremättnad (Hälso- och sjukvård) 1.0UtkastCancer/Vårdförlopp
Organisation
Organisation (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Person
Annan person (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Hälso- och sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvård) 2.0Utkast
Patient (Hälso- och sjukvård) 1.1Reviderad
Resurs
Implantat (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad UMI
Läkemedelsprodukt (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
openEHR (exempel)
Läkemedel
Medicinteknisk produkt (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradUMI
Resurs (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Substans (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
UMI/Läkemedel
Transplantat (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradUMI
Vårdbegäran
Remiss (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Vårdåtagande
Vårdåtagande (Hälso- och sjukvård) 1.0Under arbete
Åtgärd
Avlägsnande av implantat (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradUMI
Avlägsnande av transplantat (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradUMI
Insättning av implantat (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradUMI
Insättning av transplantat (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradUMI
Kirurgisk åtgärd (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradUMI/Cancer
Åtgärd (Hälso- och sjukvård) 1.0PubliceradFHIR-profil (exempel)
openEHR (exempel)
Överkänslighetsutredning (Hälso- och sjukvård) 1.0UtkastFHIR-profil (exempel)
UMI
Övrigt
Kommunikationssätt (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård) 1.0Publicerad
Sysselsättning (Hälso- och sjukvård) 1.0Under arbete
Namn Version Status Format Initierat av RU
Aktualisering
Aktualisering (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Bedömningsinstrument
Bedömningsinstrument (Socialtjänst) 1.0Under arbeteISD
Behov
Behov (Socialtjänst) 1.0Under arbeteISD
Beslut
Beslut (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Funktionstillstånd
Funktionstillstånd (Socialtjänst) 1.0Under arbeteIntyg/ISD
Handling
Handling (Socialtjänst) 1.0Under arbeteISD
Individuellt inriktad insats
Individuellt inriktad insats (Socialtjänst) 1.0Under arbeteISD
Kommunikation
Kommunikation (Socialtjänst) 1.0Under arbeteISD
Målstillstånd
Måltillstånd (Socialtjänst) 1.0Under arbeteISD
Organisation
Organisation (Socialtjänst) 1.0Utkast
Person
Annan person (Socialtjänst) 1.0Under arbete
Brukare (Socialtjänst) 1.0Utkast
Socialtjänstpersonal (Socialtjänst) 1.0Utkast
Åtgärd
Åtgärd (Socialtjänst) 1.0Utkast
Övrigt
Kommunikationssätt (Socialtjänst) 1.0Under arbete