Förhandsversion

 
Start / Nationella informationsmängder
 

Nationella informationsmängder

En nationell informationsmängd (NIM) beskriver en enhetlig struktur för information som behöver vara tillgänglig i flera sammanhang, såsom information om mätvärden. En NIM utgår från nationella informationsstrukturens referensmodeller samt urval av koder. Utgående från ett specifikt dokumentationsbehov avseende en viss företeelse visar en NIM hur detta bör dokumenteras och kan användas i flera nationella, regionala och lokala tillämpningar.

Ett exempel på en nationell informationsmängd är en specifikation av hur patientens uppmätta kroppstemperatur ska dokumenteras. Länk

Den blå länken nedan visar en nationell informationsmängd, som exempel. De med svart text är förslag på andra som behöver skapas.

Detta arbete är något Socialstyrelsen behöver göra i samverkan med vårdverksamheterna i Sverige. Länkarna nedan visar förslag på hur några strukturerade och kodade detaljerade kliniska informationsmodellerna kan presenteras. Vi önskar synpunkter på detta. Skicka dina synpunkter till funktionsbrevlådan.

Vi behöver ert svar senast den 13/12 för att hinna ta hand om detta.

Mätvärden

Andningsfrekvens
Blodtryck
Hjärtfrekvens
Inhalerad syrekoncentration

 

Kroppslängd
Kroppstemperatur
Kroppsvikt
Midjemått

 

Pulsoximetri
Smärtförnimmelse (VAS)