Start / Nationell informationsstruktur NI 2022:1 / Begreppsmodell Socialtjänst

Begreppsmodell - Socialtjänst


Socialtjänst NI - Aktivitet (inom socialtjänst) NI - Aktualisering NI - Anmälan NI - Annan person NI - Ansökan om bistånd NI - Bedömning NI - Begäran om LSS-insats NI - Behandlingsplan enligt LVU NI - Behov NI - Beslut (inom socialtjänst) NI - Brukare NI - Enskild verksamhet NI - Genomförandeplan vid placering av barn och unga NI - Handling (inom socialtjänst) NI - Individanpassad process (inom socialtjänst) NI - Individuell plan (inom socialtjänst) NI - Individuell plan enligt LSS NI - Individuellt inriktad insats NI - Information på annat sätt NI - Journal (inom Socialtjänst) NI - Kommunikationssätt NI - Måltillstånd (inom socialtjänst) NI - Nämnd NI - Observerat tillstånd (inom socialtjänst) NI - Omgivningsfaktorer NI - Organisation NI - Organisation (inom socialtjänst) NI - Person NI - Personakt NI - Resurs (inom socialtjänst) NI - Samordnad individuell plan NI - Samtycke NI - Socialtjänstpersonal NI - Statens institutionsstyrelse NI - Ställningstagande NI - Tillstånd (inom socialtjänst) NI - Uppdrag NI - Uppgift i personakt NI - Vårdplan inför placering NI - Annan personAktivitet (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst och som är inriktat på visst resultat. Inom socialtjänst förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av individuellt inriktade insatser och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda, önskade eller planerade.
Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är matdistribution.

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser - inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

Observera att insats även används inom socialtjänsten i stället för det längre individuellt inriktad insats, se anmärkningen till individuellt inriktad insats.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Aktivitet (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Aktivitet


Aktualisering


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
(inom socialtjänst:) det att en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden kommer till dess kännedom En omständighet kan aktualiseras på olika sätt: - genom anmälan enligt SoL om att ett barn far illa - genom anmälan enligt LVM - genom att en enskild person ansöker om bistånd - genom att en enskild person lämnar in begäran om LSS-insats - genom begäran från annan myndighet eller - genom information på annat sätt, till exempel genom egen iakttagelse, telefonsamtal från granne eller anonymt. En aktualisering kan leda till att socialnämnden gör en förhandsbedömning eller direkt inleder en utredning. En aktualisering kan också leda till ett beslut om att inte inleda en utredning.
Länk till termbanken: Aktualisering

Beskrivning och kommentarer
Aktualiseringen kan initiera en individanpassad process inom socialtjänst.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell:
Aktualisering med attributet typ


Anmälan


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
meddelande i vilket någon eller något anmäls Anmärkning: Anmälan inom vård och omsorg görs enligt bestämmelser i lag eller förordning.
Länk till termbanken: AnmälanRelationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell:
Aktualisering med attributet typ


Annan person


Beskrivning och kommentarer
Person som på något sätt är relaterad till brukaren men som inte är brukaren eller socialtjänstpersonal.
Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en person ur allmänheten som gör en anmälan, en referensperson som lämnar uppgifter om en brukares personliga egenskaper (till exempel en anhörig) eller en sakkunnig som i sin yrkesroll kontaktas för att avge ett professionellt yttrande (till exempel hälso- och sjukvårdspersonal).
De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Ansökan om bistånd


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen Anmärkning: En ansökan om bistånd innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. En ansökan om bistånd kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare. Exempel: ansökan om ekonomiskt bistånd, ansökan om kontaktperson och ansökan om hemtjänst.
Länk till termbanken: Ansökan om biståndRelationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell:
Aktualisering med attributet typ


Bedömning


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
åtgärd i form av ett omdöme grundat på insamlad information Exempel: biståndsbedömning, funktionsbedömning.
Länk till termbanken: Bedömning

Beskrivning och kommentarer
Termen bedömning kan också stå för själva resultatet av aktiviteten bedöma.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Aktivitet Resultatet av en bedömning dokumenteras med hjälp av klassen observation


Begäran om LSS-insats


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
begäran till ansvarig nämnd om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Anmärkning: En begäran om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. En begäran om LSS-insats kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare.
Länk till termbanken: Begäran om LSS-insatsRelationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell:
Aktualisering med attributet typ


Behandlingsplan enligt LVU


Beskrivning och kommentarer
Individuell plan inom socialtjänst som ska finnas när nämnden har beslutat att en ung person behöver regelbunden kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson eller när den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten och när samtycke inte har lämnats.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell:
Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till "består av", klassen Aktivitet med attributet status satt till "planerad" och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till "mål" och attributet värde


Behov


Beskrivning och kommentarer
Anspråk hos brukaren på att få hjälp med något denne inte klarar på egen hand. Exempel är behov av hjälp med matlagning eller behov av stöd att komma ur ett missbruk.
Behovet kan uppfyllas med hjälp av insatser i form av hemtjänst (där matlagning kan ingå) eller placering på ett behandlingshem för missbrukare.
Behovet kan vara bedömt av olika aktörer, exempelvis socialtjänstpersonal, brukaren eller någon person som är relaterad till brukaren.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Saknas

Informationsmodell:
Observation med attributet status satt till "känd förekomst", attributet värde samt vid behov attributet typ


Beslut (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Avgörande i viss fråga inom socialtjänst. Alla aktiviteter inom socialtjänst föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten, exempelvis att kalla brukaren till ett personligt möte.
Slutligt beslut pekas särskilt ut som beslut som ska dokumenteras explicit i tillämpliga fall. Slutligt beslut avser beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken. Det slutliga beslutet avgör i allmänhet sakfrågan i ett ärende, utom vid avskrivningsbeslut och avvisningsbeslut.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Beslut (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Beslut med tillhörande beslutsstatus


Brukare


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
(inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten Anmärkning: Brukare används som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa. Observera att brukare även inkluderar personer som är tvångsomhändertagna, det vill säga personer som får vård enligt LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVM, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, med andra ord när insatserna från socialtjänsten inte är frivilligt mottagna. Ordet brukare anger att personen tar en insats i bruk oavsett om den är frivilligt mottagen eller ges med tvång. Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda i stället, till exempel assistansanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, tvångsomhändertagen.
Länk till termbanken: Brukare

Beskrivning och kommentarer
Exempel på brukare som särskilt pekas ut som person som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall är registerledare och medsökande.
Om en ansökan om ekonomiskt bistånd gäller för fler än en person i ett hushåll får en gemensam personakt upprättas. Brukare i ett hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd och i vars namn personakten upprättas kallas ibland registerledare. Den som inte är registerledare kallas ibland medsökande. I vissa fall benämner man istället registerledaren sökande.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgstagare

Informationsmodell:
Brukare


Enskild verksamhet


Beskrivning och kommentarer
Organisation (inom socialtjänst), annan än en nämnd eller Statens institutionsstyrelse, som genomför en individuellt inriktad insats enligt ett uppdrag.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Organisation (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Organisation med attributet typ


Genomförandeplan vid placering av barn och unga


Beskrivning och kommentarer
Individuell plan inom socialtjänst som beskriver hur den beslutade vården ska genomföras vid placering av ett barn eller en ung person. Denna typ av genomförandeplan finns reglerad i 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen, SoL.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell:
Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till "består av", klassen Aktivitet med attributet status satt till "planerad" och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till "mål" och attributet värde


Handling (inom socialtjänst)


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel Anmärkning: En journalanteckning är att anse som en handling.
Länk till termbanken: Handling (inom socialtjänst)

Beskrivning och kommentarer
Information som upprättas eller inkommer i samband med handläggning av ett ärende eller genomförande av insatser för en brukare.
En handling består av information som behandlas och fungerar som en enhet och kan innehålla en eller flera uppgifter.

En handling kan behöva tillföras olika typer av metadata, exempelvis titel på en individuell plan (som i sig består av enskilda uppgifter), eller dokumentation om att en handling har lämnats ut till annan myndighet.

Grundläggande bestämmelser om allmänna handlingar finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Handling (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Dokument


Individanpassad process (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Den individuellt anpassade process inom socialtjänst som en brukare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem, tillstånd och behov. Processen innefattar hela processen från aktualisering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljning kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Individanpassad process (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Individanpassad process i socialtjänst


Individuell plan (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Plan inom socialtjänst som beskriver planerade aktiviteterför en enskild brukare relaterat till ett specifikt måltillstånd, exempelvis individuell plan enligt LSS och vårdplan inför placering.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell:
Dokument med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till "består av", klassen Aktivitet med attributet status satt till "planerad" och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till "mål" och attributet värde


Individuell plan enligt LSS


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
Definition: vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av och tagits fram i samråd med den enskilde som har beviljats insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Anmärkning: Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne. Den individuella planen enligt LSS ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas. Den kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Även insatser/åtgärder som vidtas av andra aktörer utanför vård- och omsorgsområdet ska beskrivas. Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov och önskemål. Den individuella planen enligt LSS används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Länk till termbanken: Individuell plan enligt LSSRelationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell:
Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till "består av", klassen Aktivitet med attributet status satt till "planerad" och observation med attributet typ, attributet status satt till "mål" och attributet värde


Individuellt inriktad insats


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
(Inom socialtjänst:) insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning. Anmärkning: Kortformen insats kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en insats från socialtjänsten som är individuellt inriktad. Annars bör man använda den längre termen individuellt inriktad insats. Individuellt inriktade insatser omfattar både insatser som är frivilligt mottagna av brukaren (bistånd och LSS-insatser) och insatser som ges med tvång med stöd av LVU eller LVM.
Länk till termbanken: Individuellt inriktad insats

Beskrivning och kommentarer
Exempel på individuellt inriktad insats är försörjningsstöd, hemtjänst, daglig verksamhet och personlig assistans.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Saknas

Informationsmodell:
Aktivitet


Information på annat sätt


Beskrivning och kommentarer
Aktualisering genom information på annat sätt än genom en anmälan, ansökan eller begäran, om en omständighet som kan föranleda en åtgärd från nämnden.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell:
Aktualisering med attributet typ


Journal (inom Socialtjänst)


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
(inom socialtjänsten:) den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs kontinuerligt och i kronologisk ordning
Länk till termbanken: Journal (inom Socialtjänst)Kommunikationssätt


Beskrivning och kommentarer
En persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en brukare vill använda språket finska i kommunikation kring sina behov, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns situation på georgiska. Ett annat exempel är en brukare som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer.
En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Kommunikationssätt

Informationsmodell:
Kommunikationssätt


Måltillstånd (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Tillstånd som inte har observerats men som brukaren eller socialtjänstpersonal önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Exempel på måltillstånd är att brukaren ska kunna klä på sig själv eller vara fri från missbruk.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Måltillstånd (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Observation med attributet status satt till "mål" samt attributet värde och vid behov attributet typ


Nämnd


Beskrivning och kommentarer
Organisation (inom socialtjänst) som fullgör kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda författningar. En nämnd kan både besluta om aktiviteter och själv utföra de beslutade aktiviteterna.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Organisation (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Organisation med attributet typ


Observerat tillstånd (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.
Bedömningen av det observerade tillståndet dokumenteras i form av exempelvis beskrivna tillstånd samt klassificering av dessa.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Observation med attributet status satt till "observerad förekomst" samt attributet värde och vid behov attributet typ


Omgivningsfaktorer


Beskrivning och kommentarer
Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar.
Omgivningsfaktorerna kan påverka brukarens tillstånd.
Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Omgivningsfaktorer

Informationsmodell:
Observation med attributet status satt till "känd förekomst", attributet värde samt vid behov attributet typ


Organisation


Beskrivning och kommentarer
Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel på organisation är organisation inom socialtjänst, skolväsende eller polismyndighet.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Organisation

Informationsmodell:
Organisation


Organisation (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom socialtjänst. Exempel på organisation inom socialtjänst är nämnder och enskilda verksamheter.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Organisation (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Organisation


Person


Beskrivning och kommentarer
Mänsklig individ.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Person

Informationsmodell:
Person


Personakt


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
Akt som innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten eller verksamhet som bedrivs med stöd av LSS.
Länk till termbanken: PersonaktRelationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Saknas

Informationsmodell:
Samtliga uppgifter i personakt för en brukare


Resurs (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom socialtjänst och som inte avser personer eller organisationer. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är pengar som betalas ut till brukaren.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Resurs (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Resurs


Samordnad individuell plan


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
Definition: vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering Anmärkning: Den samordnade individuella planen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och förutsätter samtycke från den enskilde. Även aktiviteter som planeras av andra än huvudmän inom vård och omsorg dokumenteras. Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Den samordnade individuella planen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Länk till termbanken: Samordnad individuell planRelationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell:
Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till "består av", klassen Aktivitet med attributet status satt till "planerad" och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till "mål" och attributet värde


Samtycke


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller Anmärkning: Inom hälso- och sjukvård krävs samtycke för bl.a. tillgång till vårdinformation och för behandling av personuppgifter. Ett samtycke - ges av en person/patient eller av legal ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare för ett barn) - gäller tillgång till specificerad vårdinformation - gäller för en eller flera informationsmottagare.
Länk till termbanken: SamtyckeRelationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Samtycke

Informationsmodell:
Beslut med attributen kod och bifall


Socialtjänstpersonal


Beskrivning och kommentarer
Person som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade. Exempel på det sistnämnda är någon som förestår en verksamhet (ibland kallad föreståndare) på ett HVB-hem, en personlig assistent eller boendestödjare.
Exemplen handläggare och föreståndare pekas särskilt ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgspersonal

Informationsmodell:
Socialtjänstpersonal


Statens institutionsstyrelse


Beskrivning och kommentarer
Organisation (inom socialtjänst) som är statlig och utför en beslutad insats enligt ett uppdrag.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Organisation (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Organisation med attributet typ


Ställningstagande


Beskrivning och kommentarer
Uttryckande av viss åsikt (i viss fråga, vanligen innebärande att man stödjer någon part i en strid eller dylikt).


Tillstånd (inom socialtjänst)


Beskrivning och kommentarer
Tillstånd hos brukaren som hanteras inom socialtjänst. Tillstånd kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd. Exempel på tillstånd inom socialtjänst är funktionstillstånd.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Tillstånd (inom vård och omsorg)

Informationsmodell:
Observation med attributet status satt till "känd förekomst" eller" mål", attributet värde och vid behov attributet typ


Uppdrag


Beskrivning och kommentarer
En uppgift som ges till en utförare av individuellt inriktade insatser inom socialtjänst. Uppdraget kan avse hela eller delar av en insats.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Saknas

Informationsmodell:
Aktivitet


Uppgift i personakt


Beskrivning och kommentarer
Uppgift som dokumenteras i personakten. Exempel är uppgift om olika bedömningar, uppfattningar av behov, mål och beslut.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Uppgift i patientjournal eller personakt

Informationsmodell:
Uppgift i personakt


Vårdplan inför placering


Beskrivning och kommentarer
Individuell plan inom socialtjänst som bl.a. beskriver de särskilda insatser som behövs, det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas, målet med vården, och den vårdbehövandes syn på den planerade vården när någon behöver vårdas vid placering vid HVB eller familjehem.
Denna vårdplan upprättas inför placering enligt både LVU och SoL och kan gälla både barn och vuxna.

Relationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell:
Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till "består av", klassen Aktivitet med attributet status satt till "planerad" och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till "mål" och attributet värde