Start / Nationell informationsstruktur NI 2022:1 / Informationsmodell Socialtjänst

Informationsmodell - Socialtjänst


Socialtjänst NI - Aktivitet NI - Aktualisering NI - Annan person NI - Beslut NI - Beslutsstatus NI - Brukare NI - Deltagande NI - Dokument NI - Individanpassad process i socialtjänst NI - Kommunikationssätt NI - Observation NI - Organisation NI - Person NI - Resurs NI - Samband NI - Socialtjänstpersonal NI - Tillämpad modell NI - Uppgift i personakt


Aktivitet


Beskrivning
Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst och som är inriktat på visst resultat. Inom socialtjänst förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av individuellt inriktade insatser och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda eller planerade.
Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det i tillämpliga fall för statistikuppföljning ska dokumenteras om är matdistribution.

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser - inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

Observera att insats även används inom socialtjänsten i stället för det längre individuellt inriktad insats, se anmärkningen till individuellt inriktad insats.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av insatser.
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.
statusCD_CV1Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad insats som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.
metodCD_CV0..1Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.
Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till attributet kod i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs .
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.
tidTS|IVL(TS)|QSET(TS)0..1Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges.
Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.

Aktualisering


Beskrivning
Klassen aktualisering håller information om det att en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden kommer till dess kännedom.
Aktualisering kan initiera en individanpassad process i socialtjänst.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för det sätt på vilket aktualiseringen har skett, det vill säga ansökan om bistånd, anmälan, begäran om LSS-insats eller information på annat sätt.
tidpunktTS1Angivelse av tidpunkt då information som låg till grund för aktualiseringen kom till socialnämndens kännedom.
metodCD_CV0..1Kod för hur uppgifterna som låg till grund för aktualiseringen har lämnats till nämnden, exempelvis per telefon eller vid besök.

Annan person


Beskrivning
Klassen annan person håller information om person som på något sätt är relaterad till brukaren, men som inte är brukaren eller socialtjänstpersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en person ur allmänheten som gör en anmälan, en referensperson som lämnar uppgifter om en brukares personliga egenskaper och som brukaren själv hänvisar till, eller en sakkunnig som i sin yrkesroll kontaktas för att avge ett professionellt yttrande (till exempel hälso- och sjukvårdspersonal).
De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.
Det finns även möjlighet att dokumentera icke identifierade eller namngivna personer i brukarens omgivning genom att utelämna relationen till klassen person.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av annan person som avses.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av annan persons roll.
Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.
adressAD0..*Angivelse av adressinformation för utdelningsadress som en person har i sin roll som annan person, exempelvis utdelningsadress till polisman.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som annan person, exempelvis telefon eller personlig e-postadress.

Beslut


Beskrivning
Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom socialtjänst. Alla aktiviteter inom socialtjänst föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten, exempelvis att kalla brukaren till ett personligt möte. Slutligt beslut pekas särskilt ut som beslut som ska dokumenteras explicit i tillämpliga fall. Slutligt beslut avser beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken. Det slutliga beslutet avgör i allmänhet sakfrågan i ett ärende, utom vid avskrivningsbeslut och avvisningsbeslut.

Samtyckesbeslut, det vill säga 'tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke' är en annan typ av beslut och vissa av dem ska dokumenteras explicit. Exempelvis beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Enligt samma paragraf måste återkallade samtycken dokumenteras. Detta dokumenteras som ett beslut i den specifika frågan fattat av brukaren med bifallsflagga satt till falskt.

Via deltagandetypen beslutsfattare framgår det om beslutet har fattats av brukare eller socialtjänstpersonal.

Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel. Om beslutsstatus inte är angivet ska detta tolkas som att beslutet är giltigt så länge det inte existerar ett nytt beslut som ersätter detta.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för det som beslutet avser, exempelvis överflyttning till annat LVM-hem enligt 7 kap. 10 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla särskilda villkor som hänger samman med beslutet.
motiveringST0..1Textuell motivering till beslut.

Krav på dokumentation om motivering till beslut återfinns exempelvis i 32 § förvaltningslagen (2017:900) Motivering av beslut.
tidpunktTS0..1Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

Tidpunkt kan utelämnas om det är okänt när beslutet fattades. Dokumentationstidpunkt från klassen uppgift i patientjournal kan då användas för att visa när beslutet dokumenterades.
bifallBL_NONNULL0..1Värde som visar om beslutet är ett bifall till det frågan avser (bifall = sant) eller ett avslag (bifall = falskt).

Värdet kan utelämnas om beslutet inte består av en frågeställning som antas eller avfärdas i sin helhet.

Ett exempel på detta kan vara beslut om insats enligt SoL tillsammans med bifallsflaggan "sant" betyder att beslut har fattats om att brukaren har rätt till insats.

Beslutsstatus


Beskrivning
Klassen beslutsstatus håller information om vilken status ett visst beslut har. Klassen används för att ange att ett beslut exempelvis har vunnit laga kraft eller har återkallats. Om beslutsstatus inte är angivet ska detta tolkas som att beslutet är giltigt så länge det inte existerar ett nytt beslut som ersätter detta.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV1Kod för den status som beslutet har. Attributet kan exempelvis användas för att beskriva att beslutet har vunnit laga kraft eller att det inte längre gäller.
tidpunktTS1Angivelse av vid vilken tidpunkt statusen för ett beslut börjar gälla.
dokumentationstidpunktTS1Angivelse av den tidpunkt vid vilken statusen lagrats.

Brukare


Beskrivning
Klassen brukare håller information om person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.
Exempel på brukare som särskilt pekas ut som person som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är registerledare och medsökande. Om en ansökan om ekonomiskt bistånd gäller för fler än en person i ett hushåll får en gemensam personakt upprättas. Brukare i ett hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd och i vars namn personakten upprättas kallas ibland registerledare. Den som inte är registerledare kallas ibland medsökande. I vissa fall benämner man istället registerledaren sökande.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning som en person har endast i rollen som brukare. Id för brukare kan användas då identitetsbeteckning för person är okänd eller inte bör anges. Person-id är vanligen personnummer eller samordningsnummer och lagras i attributet person-id i klassen person.
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på brukare.
adressAD0..*Angivelse av adressinformation för utdelningsadress som en person har i sin roll som brukare, exempelvis en särskild kallelseadress som skiljer sig från personens folkbokföringsadress.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som brukare. Här avses även telefonnummer. Exempel är särskilt telefonnummer.

Deltagande


Beskrivning
Klassen deltagande håller information om på vilket sätt en viss innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst givet sammanhang. Exempel på deltagande är att en socialtjänstpersonal deltar i aktiviteten utbetalning av ekonomiskt bistånd i egenskap av utförare.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för hur en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.
Notera att det finns ett kodverk framtaget för deltagandetyper. Se separat bilaga.
tidTS|IVL(TS)0..1Angivelse av tid då en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Dokument


Beskrivning
Klassen dokument håller information om samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper. Klassen används när en specifik samling av information behöver hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur eller titel på en individuell plan (som i sig består av enskilda uppgifter) eller dokumentation om att en viss samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i personakt som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat tillstånd.

Ett dokument kan också följa en tillämpad modell. Denna innehåller en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med tillhörande relationer. Exempel är en ansökan om vård med stöd enligt LVU 4 § som följer den på förhand fastställda strukturen för denna specifika typ av ansökan.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av dokument som avses. Typ kan exempelvis vara samordnad individuell plan eller vårdplan inför placering.
titelST0..1Ord eller fras avsedd för identifikation av ett dokument.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av det dokument som avses.
Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.
tidpunktTS0..1Angivelse av tidpunkt då dokument anses upprättat eller inkommet.

Individanpassad process i socialtjänst


Beskrivning
Klassen individanpassad process i socialtjänst håller information om den individuellt anpassade process som brukaren genomgår med syfte att identifiera och hantera problem, tillstånd och behov. Processen innefattar hela processen från aktualisering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII1Angivelse av identitetsbeteckning för den individanpassade processen inom socialtjänst.

Kommunikationssätt


Beskrivning
Klassen kommunikationssätt håller information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en brukare vill använda språket finska i kommunikation kring sina behov, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns situation på georgiska. Ett annat exempel är en brukare som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer.
En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för talat språk, teckenspråk eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Exempel på kommunikationssätt är att kommunicera med hjälp av talat språk, bokstavstavla eller med röst- och talhjälpmedel. Talat språk och teckenspråk väljs från kodverket ISO 639-3 med OID 1.0.639.3.
föredragetBL_NONNULL0..1Angivelse av om detta kommunikationssätt är det av individen föredragna i det specifika sammanhanget. En individ kan välja fler än ett kommunikationssätt som föredraget.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av individens sätt att kommunicera . Används som komplement till attributet värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs .

Observation


Beskrivning
Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden skulle kunna observeras om en brukare. Exempelvis kan en funktionsnedsättning vara något som observeras.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av observation som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempelvis kan typ motsvara "att lyfta och bära föremål". Attributet värde innehåller då den gradering/nivå på funktionen som brukaren har.
värdeANY1Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet. Exempelvis så skulle observationens typ kunna motsvara "att lyfta och bära föremål" och då innehåller värde-attributet gradering/nivå på funktionen som brukaren har. Om observationen avser ett måltillstånd motsvarar värde det resultat man önskar observera för att målet ska uppfyllas. Notera att även observationer vars representation dokumenteras som fritext använder attributet värde.
statusCD_CV1Kod för observationens status, exempelvis för att dokumentera om det tillstånd som beskrivs har funnits eller är ett potentiellt tillstånd. En instans av klassen observation kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera ett måltillstånd som senare uppfylls så dokumenteras detta som två instanser av klassen observation, en med status måltillstånd och en med status observerat.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs.  
tidTS|IVL(TS)0..1Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom eller förväntas förekomma. Exempelvis så kan tidsattributet ange att brukaren har haft ekonomiska svårigheter sedan mars 2014 även om detta dokumenteras först sex månader senare. Om observationen är ett måltillstånd anger tidsattributet när detta tillstånd önskas vara uppnått.
Observationens tid skiljer sig vanligtvis från dokumentationstidpunkt för uppgift i personakt som beskriver när tillståndet dokumenterades, vilket alltid sker i efterhand.
Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt eller IVL(TS) för tidsintervall användas.

Organisation


Beskrivning
Klassen organisation håller information om verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel är organisation inom socialtjänst, skolväsende eller polismyndighet.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning för organisationen.
typCD_CV0..1Kod för vilken typ av organisation som avses, exempelvis nämnd eller enskild verksamhet.
namnST0..1Angivelse av organisationens namn.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress för en organisation, exempelvis Råsundavägen 51, 169 57 Solna
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation till organisation. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer till växel, e-postadress eller webbadress.   

Person


Beskrivning
Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som brukare eller en annan roll. Attributen i klassen person motiveras framförallt av krav på att hålla uppgifter om brukare men kan även användas av andra roller.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
person-idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning som personen har oavsett om personen får, utreds inom eller är registrerad för att få socialtjänst (vanligtvis personnummer eller samordningsnummer).
förnamnST0..*Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.
efternamnST0..1Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.
mellannamnST0..1Angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn. Man kan också bära ett eget tidigare efternamn som mellannamn om man bytt till makes eller registrerad partners efternamn.
tilltalsnamnsmarkeringINT0..1Angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn. Giltiga värden är 10-99 där den första siffran anger vilket av de angivna förnamnen som är tilltalsnamnet (1 motsvarar första namnet osv.) och den andra siffran anger det eventuella andra tilltalsnamnet om dubbelnamn är aktuellt. Om inte är den andra siffran 0.
könCD_CV0..1Angivelse av vilket kön personen har enligt folkbokföringen.
födelsedatumTS_DATE_FULL0..1Angivelse av vilket datum personen är född.
sekretessmarkeringBL_NONNULL0..1Angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket.
skyddad folkbokföringBL_NONNULL0..1Angivelse av skyddad folkbokföring enligt Skatteverket.
civilståndCD_CV0..1Angivelse av personens civilstånd.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress för en person, exempelvis Storgatan 3, 459 33 Ljungskile.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer eller e-postadress.

Resurs


Beskrivning
Klassen resurs håller information om något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom socialtjänst och som inte avser personer eller organisationer. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är pengar som betalas ut till brukaren.
Notera att trots att en resurs används i en aktivitet eller process kan en instans av resursklassen ha ett deltagande kopplat till andra uppgifter i personakt. Aktiviteten uttrycks då implicit.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för typ av resurs som avses. Exempel som särskilt pekas ut som resurs som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är pengar som betalas ut till brukaren.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av resurs. Används som komplement, eller i stället för, attributet typ i de fall en textuell beskrivning krävs. Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet typ eller beskrivning.
mängdANY0..1Angivelse av den kvantitativa omfattning som en resurs har, uttryckt exempelvis som volym, massa, värde eller antal. Exempelvis: värdet "tusen kronor".

Samband


Beskrivning
Klassen samband håller information om hur två dokumenterade företeelser i personakt är relaterade till varandra.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för på vilket sätt två företeelser dokumenterade som uppgifter i personakt är relaterade till varandra. Exempelvis kan en aktivitet ha en relation till en observation där typen är "har orsak", det vill säga orsaken till att aktiviteten utförs är något som tidigare observerats.
Notera att det finns ett kodverk framtaget för sambandstyper. Se separat bilaga.

Socialtjänstpersonal


Beskrivning
Klassen socialtjänstpersonal håller information om person som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade. Exempel på det sistnämnda är någon som förestår en verksamhet (ibland kallad föreståndare) på ett HVB-hem, en personlig assistent eller boendestödjare.
Exemplen handläggare och föreståndare pekas särskilt ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation. Till exempel kan en person ha en identitetsbeteckning i sin roll som handläggare.
befattningCD_CV|ST0..1Kod eller text för den befattning en socialtjänstpersonal har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress som en person har i sin roll som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom socialtjänsten.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som socialtjänstpersonal. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Tillämpad modell


Beskrivning
Klassen tillämpad modell beskriver hur information om en viss företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med tillhörande relationer. Exempel är den tillämpade modell som beskriver den på förhand fastställda strukturen för ansökan om vård med stöd enligt LVU 4 §.
De uppgifter i personakt med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idCD_CV1Angivelse av versionsoberoende identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses. Exempelvis identitetsbeteckningen för den specifika struktur som anger hur ett visst intyg ska utformas, t.ex. ansökan om vård med stöd enligt LVU 4 §.
nyckelordCD_CV|ST0..*Angivelse av kod eller fritextkategorisering av en tillämpad modell.

Attributet kan användas för att hitta en delmängd av tillämpade modeller som berör ett visst ämne av intresse. Ett exempel på detta kan vara två tillämpade modeller för "utredning ekonomiskt bistånd", respektive "utredning barn och ungdom" som båda kan kategoriseras med nyckelordet "utredning". Attributet tillåter även nyckelord i fritext då lämplig kod saknas.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av tillämpad modell.
versionST0..1Angivelse av versionsbeteckning för denna tillämpade modell.
områdeST0..1Angivelse av område som tillämpad modell tillhör (hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg).

Uppgift i personakt


Beskrivning
Klassen uppgift i personakt håller information om uppgifter som dokumenteras i personakten. Exempel är uppgift om olika bedömningar, uppfattningar av behov, mål och beslut.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
dokumentationstidpunktTS1Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.