Start / Juridik

Juridik

Arbetet i förvaltningen av nationell informationsstruktur (NI) som vi kallar ”rättsliga överväganden” handlar om att identifiera uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och att analysera om och i så fall hur dessa krav bör representeras i NI.
Socialstyrelsens föreskrifter innehåller också krav på vård och omsorg att rapportera uppgifter till myndighetens hälsodata- och socialtjänstregister, vilket i sin tur kräver att denna information dokumenteras enhetligt. Det finns ca 80 författningar med dokumentationskrav och rapporteringskrav. Dessa har systematiskt analyserats och utgjort en grundkälla för modellutvecklingen i NI. Ett kontinuerligt arbete i förvaltningen handlar om att bevaka och analysera nya eller omarbetade författningar.

Verksamheterna kan uttrycka informationsbehov utöver de krav som finns angivna i författningar. Dessa behov analyseras och hanteras främst genom regeringsuppdrag och nationella projekt inom e-hälsa, vars resultat också bidrar till vidareutvecklingen av NI.

NI vidareutvecklas alltså utifrån följande tre perspektiv: dokumentationskrav enligt författning, rapporteringskrav enligt författning och verksamheternas gemensamma behov. Socialstyrelsen har avgränsat NI till sådan dokumentation som behöver dokumenteras i en vårdprocess eller i ett socialtjänstärende, med avseende på en enskild patient respektive brukare. Det är alltså fråga om dokumentation som ska göras i en patientjournal eller en personakt.


Dokumentationskrav enligt författning
Dokumentationskrav som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter syftar främst till ökad patient- och rättssäkerhet och är en viktig utgångspunkt i NI. Gällande rätt inom vård- och omsorgsområdet innehåller ett flertal dokumentationskrav som finns på alla nivåer inom författningsområdet: lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter. Beträffande dokumentationskrav i lagar är kraven ofta formulerade på en övergripande nivå. Lagstiftaren överlåter mer eller mindre till dem som berörs av regleringen, myndigheter, privata utförare och domstolar, att konkretisera innehållet utifrån förhållandena i det enskilda fallet eller från tid till annan.

Följande lagar, förskrifter och förordningar har Socialstyrelsen gått igenom
Typ Namn Nummer
LagLag om vård av missbrukare i vissa fallSFS 1988:870
LagLag med särskilda bestämmelser om vård av ungaSFS 1990:52
LagLag om stöd och service till vissa funktionshindradeSFS 1993:387
LagSocialtjänstlag SFS 2001:453
LagLag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.SFS 2002:297
LagSmittskyddslagSFS 2004:168
LagLag om genetisk integritet m.m.SFS 2006:351
LagPatientdatalagSFS 2008:355
LagPatientsäkerhetslagSFS 2010:659
LagFörvaltningslagSFS 2017:900
FörordningarFörordning om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifterSFS 1981:1370
FörordningarFörordning om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vårdSFS 1991:1472
FörordningarFörordning om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS 1993:1090
FörordningarFörordning om den officiella statistikenSFS 2001:100
FörordningarSocialtjänstförordningSFS 2001:937
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSSSOSFS 2002:9
FöreskrifterFöreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem SOSFS 2003:15
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död SOSFS 2005:10
FöreskrifterFöreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk samt enheter för rättspsykiatrisk undersökning SOSFS 2006:9
FöreskrifterFöreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika SOSFS 2007:2
FöreskrifterFöreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen SOSFS 2008:21
FöreskrifterFöreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning SOSFS 2008:33
FöreskrifterFöreskrifter om ambulanssjukvård m.m. SOSFS 2009:10
FöreskrifterFöreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler SOSFS 2009:30
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.mSOSFS 2009:32
FöreskrifterFöreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSSSOSFS 2012:6
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende SOSFS 2012:11
FöreskrifterFöreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation SOSFS 2012:14
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2014:5
FöreskrifterFolkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårningHSLF-FS 2015:4
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall HSLF-FS 2015:15
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boendeHSLF-FS 2016:55
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om stödboendeHSLF-FS 2016:56
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvårdenHSLF-FS 2017:37
FöreskrifterMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskapHSLF-FS 2017:49
FöreskrifterMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskapHSLF-FS 2017:50
FöreskrifterMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödsföreskrifter och allmänna råd om Socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinnaHSLF-FS 2017:66
FöreskrifterStrålskyddsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringarSSMFS 2018:05

Senast uppdaterat: 2022-06-01

Rapporteringskrav enligt författning
Det finns ett flertal krav i författningar om att vård och omsorg ska lämna statistiska uppgifter till nationella register. NI har avgränsats till att enbart innefatta krav i Socialstyrelsens föreskrifter på rapportering till myndighetens hälsodata- och socialtjänstregister.

Lagstadgade register hos Socialstyrelsen
Cancerregistret
Dödsorsaksregistret
Kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning
Läkemedelsregistret
Medicinska födelseregistret
Patientregistret
Registret över ekonomiskt bistånd
Register över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Register över insatser för barn och unga
Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare

Verksamheternas gemensamma behov
Verksamheterna kan uttrycka informationsbehov utöver de krav som finns angivna i författningar. Sådana behov identifieras exempelvis i regeringsuppdrag, nationella utvecklingsprojekt och i tjänsteutveckling inom e-hälsa. Resultat från dessa arbeten kan bidra till vidareutvecklingen av NI. Exempel på uppdrag är Socialstyrelsen arbete med Barns behovs i centrum (BBIC), utvecklingen av en nationell läkemedelslista (NLL) och arbetet i det nationella programmet för datainsamling (NPDi).