Start / Juridik

Juridik

Arbetet i förvaltningen av nationell informationsstruktur (NI) som vi kallar ”rättsliga överväganden” handlar om att identifiera uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och att analysera om och i så fall hur dessa krav bör representeras i NI.
Socialstyrelsens föreskrifter innehåller också krav på vård och omsorg att rapportera uppgifter till myndighetens hälsodata- och socialtjänstregister, vilket i sin tur kräver att denna information dokumenteras enhetligt. Det finns ca 80 författningar med dokumentationskrav och rapporteringskrav. Dessa har systematiskt analyserats och utgjort en grundkälla för modellutvecklingen i NI. Ett kontinuerligt arbete i förvaltningen handlar om att bevaka och analysera nya eller omarbetade författningar.

Verksamheterna kan uttrycka informationsbehov utöver de krav som finns angivna i författningar. Dessa behov analyseras och hanteras främst genom regeringsuppdrag och nationella projekt inom e-hälsa, vars resultat också bidrar till vidareutvecklingen av NI.

NI vidareutvecklas alltså utifrån följande tre perspektiv: dokumentationskrav enligt författning, rapporteringskrav enligt författning och verksamheternas gemensamma behov. Socialstyrelsen har avgränsat NI till sådan dokumentation som behöver dokumenteras i en vårdprocess eller i ett socialtjänstärende, med avseende på en enskild patient respektive brukare. Det är alltså fråga om dokumentation som ska göras i en patientjournal eller en personakt.


Dokumentationskrav enligt författning
Dokumentationskrav som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter syftar främst till ökad patient- och rättssäkerhet och är en viktig utgångspunkt i NI. Gällande rätt inom vård- och omsorgsområdet innehåller ett flertal dokumentationskrav som finns på alla nivåer inom författningsområdet: lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter. Beträffande dokumentationskrav i lagar är kraven ofta formulerade på en övergripande nivå. Lagstiftaren överlåter mer eller mindre till dem som berörs av regleringen, myndigheter, privata utförare och domstolar, att konkretisera innehållet utifrån förhållandena i det enskilda fallet eller från tid till annan.

Rapporteringskrav enligt författning
Det finns ett flertal krav i författningar om att vård och omsorg ska lämna statistiska uppgifter till nationella register. NI har avgränsats till att enbart innefatta krav i Socialstyrelsens föreskrifter på rapportering till myndighetens hälsodata- och socialtjänstregister.

Verksamheternas gemensamma behov
Verksamheterna kan uttrycka informationsbehov utöver de krav som finns angivna i författningar. Sådana behov identifieras exempelvis i regeringsuppdrag, nationella utvecklingsprojekt och i tjänsteutveckling inom e-hälsa. Resultat från dessa arbeten kan bidra till vidareutvecklingen av NI. Exempel på uppdrag är Socialstyrelsen arbete med Barns behovs i centrum (BBIC), utvecklingen av en nationell läkemedelslista (NLL) och arbetet i det nationella programmet för datainsamling (NPDi).
Följande lagar, förskrifter och förodningar har Socialstyrelsen gått igenom
Typ Namn Nummer
LagLag om vård av missbrukare i vissa fallSFS 1988:870
LagLag med särskilda bestämmelser om vård av ungaSFS 1990:52
LagBegravningslag SFS 1990:1144
LagLag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvårdSFS 1990:1404
LagLag om psykiatrisk tvångsvårdSFS 1991:1128
LagLag om rättspsykiatrisk vårdSFS 1991:1129
LagLäkemedelslagSFS 1992:859
LagLag om stöd och service till vissa funktionshindradeSFS 1993:387
LagLag om transplantation m.m.SFS 1995:831
LagLag om hälsodataregisterSFS 1998:543
LagSocialtjänstlag SFS 2001:453
LagLag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.SFS 2002:297
LagSmittskyddslagSFS 2004:168
LagLag om genetisk integritet m.m.SFS 2006:351
LagLag om blodsäkerhetSFS 2006:496
LagLag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler SFS 2008:286
LagPatientdatalagSFS 2008:355
LagPatientsäkerhetslagSFS 2010:659
LagPatientlagSFS 2014:821
LagHälso- och sjukvårdslagSFS 2017: 30
LagFörvaltningslagSFS 2017:900
FörordningarFörordning om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifterSFS 1981:1370
FörordningarBegravningsförordningSFS 1990:1147
FörordningarFörordning om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vårdSFS 1991:1472
FörordningarFörordning om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS 1993:1090
FörordningarFörordning om den officiella statistikenSFS 2001:100
FörordningarFörordning om patientregister hos SocialstyrelsenSFS 2001:707
FörordningarFörordning om medicinskt födelseregister hos SocialstyrelsenSFS 2001:708
FörordningarFörordning om cancerregister hos SocialstyrelsenSFS 2001:709
FörordningarSocialtjänstförordningSFS SFS 2001:937
FörordningarSmittskyddsförordning SFS SFS 2004:255
FörordningarFörordning om läkemedelsregister hos SocialstyrelsenSFS SFS 2005:363
FörordningarFörordning om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvårdenSFS SFS 2006:94
FörordningarFörordning om provtagning för hivinfektionSFS SFS 2008:363
FörordningarFörordning om donationsregister hos SocialstyrelsenSFS SFS 2018:307
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner SOSFS 1996:28
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2002:11
FöreskrifterFöreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem SOSFS 2003:15
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död SOSFS 2005:10
FöreskrifterFöreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade SOSFS 2005:21
FöreskrifterFöreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27
FöreskrifterFöreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk samt enheter för rättspsykiatrisk undersökning SOSFS 2006:9
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering SOSFS 2007:10
FöreskrifterFöreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika SOSFS 2007:2
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård SOSFS 2008:18
FöreskrifterFöreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen SOSFS 2008:21
FöreskrifterFöreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning SOSFS 2008:33
FöreskrifterFöreskrifter om ambulanssjukvård m.m. SOSFS 2009:10
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende SOSFS 2009:27
FöreskrifterFöreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler SOSFS 2009:30
FöreskrifterFöreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2009:31
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.mSOSFS 2009:32
FöreskrifterFöreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 2009:6
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om socialnämnansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende SOSFS 2012:11
FöreskrifterFöreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation SOSFS 2012:14
FöreskrifterFöreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsen patientregister SOSFS 2013:35
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2014:5
FöreskrifterFolkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårningHSLF-FS 2015:4
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall HSLF-FS 2015:15
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall HSLF-FS 2015:15
FöreskrifterFöreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt biståndHSLF-FS 2015:30
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga HSLF-FS 2016:3
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen HSLF-FS 2016:7
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40
FöreskrifterFöreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinderHSLF-FS 2016:86
FöreskrifterFöreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvårdenHSLF-FS 2017:37
FöreskrifterMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskapHSLF-FS 2017:49
FöreskrifterMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskapHSLF-FS 2017:50
FöreskrifterMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödsföreskrifter och allmänna råd om Socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinnaHSLF-FS 2017:66
FöreskrifterUppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvårdenHSLF-FS 2017:67
FöreskrifterSocialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvårdenHSLF-FS 2018:54
FöreskrifterSocialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmetHSLF-FS 2019:19