Start / Nationell informationsstruktur / Begreppsmodell UMI

Begreppsmodell - UMI

UMI NI - Transplantation : Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) NI - Implantation : Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) NI -  : Visshetsgrad NI - Uppmärksamhetssignal NI - Överkänslighetsagens : Resurs (inom hälso- och sjukvård) NI - Information som kan leda till särskild vårdrutin : Observerat hälsotillstånd NI - Besvärande NI - Skadlig NI - Livshotande NI - Allvarlighetsgrad NI - Verifieringsmetod : Aktivitet NI - Förekomst av smittsam sjukdom : Diagnos NI - Förekomst av transplantat : Observerat hälsotillstånd NI - Förekomst av implantat : Observerat hälsotillstånd NI - Annat medicinskt tillstånd : Observerat hälsotillstånd NI - Förekomst av smittämne : Observerat hälsotillstånd NI -  : Vårdenhet NI -  : Vårdgivare NI -  : Patient NI -  : Hälso- och sjukvårdspersonal NI - Beslut som kan leda till särskild vårdrutin : Beslut (inom hälso- och sjukvård) NI - Överkänslighet : Observerat hälsotillstånd NI - Behandling : Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) NI - Uppmärksamhetsinformation: Hälso- och sjukvårdspersonal

Definition enligt Socialstyrelsens termbank
person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård Anmärkning: Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla.
Länk till termbanken: Hälso- och sjukvårdspersonal

Beskrivning och kommentarer enligt NI
Hälso- och sjukvårdspersonal som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är läkare, sjuksköterska, verksamhetschef och chefsöverläkare. Med läkare avses en person som har svensk läkarlegitimation eller som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:20) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket finns närmare bestämmelser om särskilt förordnande för läkare. En sjuksköterska är en person som har svensk sjuksköterskelegitimation. En verksamhetschef är en person som utsetts av en vårdgivare att svara för ledningen av en verksamhet inom hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. En chefsöverläkare är en läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter som rör rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård och som har specialistkompetens inom någon av dessa psykiatriska specialiteter. Tidigare kallades den läkare som inom sluten vård hade ledningsansvaret för isolering enligt smittskyddslagen för chefsöverläkare, men i dag används benämningen verksamhetschef.
Länk till referensmodellen: Hälso- och sjukvårdspersonal


: Patient

Definition enligt Socialstyrelsens termbank
person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård Anmärkning: I den nationella statistiken räknas inte ledsagare och nyfött friskt barn som patient.
Länk till termbanken: Patient

Beskrivning och kommentarer enligt NI
Medicinska födelseregistret, men inte patientregistret, räknar nyfödda friska barn som patienter i den nationella statistiken.
Länk till referensmodellen: Patient


: Visshetsgrad

Beskrivning och kommentarer enligt NI
Grad av visshet Här avses grad av visshet för att ett visst hälsotillstånd föreligger, exempelvis om hälsotillståndet är bekräftat eller misstänkt.
Länk till referensmodellen: Visshetsgrad


: Vårdenhet

Definition enligt Socialstyrelsens termbank
organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård Anmärkning: Bedömningen av vad som anses vara en vårdenhet sker idag inte med enhetliga nationella principer utan varje huvudman avgör avgränsningen i det enskilda fallet. Vårdenhet kan vara t.ex. vårdcentral, sjukhus, klinik, basenhet, mottagning, vårdavdelning eller motsvarande.
Länk till termbanken: Vårdenhet


Länk till referensmodellen: Vårdenhet


: Vårdgivare

Definition enligt Socialstyrelsens termbank
statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverk-samhet Anmärkning: En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal. Ibland kan rollerna sammanfalla, t.ex. för enskild näringsidkare.
Länk till termbanken: Vårdgivare


Länk till referensmodellen: Vårdgivare


Allvarlighetsgrad

Beskrivning och kommentarer
Grad av allvarlighet . När det gäller uppmärksamhetsinformation så avser allvarlighetsgraden den bedömda graden av allvarlighet hos en överkänslighetsreaktion vid en ny exponering. De tre graderna är livshotande, skadlig och besvärande.


Annat medicinskt tillstånd : Observerat hälsotillstånd

Beskrivning och kommentarer
Medicinskt tillstånd som inte är överkänslighet, förekomst av smittsam sjukdom, förekomst av smittämne, förekomst av implantat eller förekomst av transplantat.
Länk till referensmodellen: Observerat hälsotillstånd


Behandling : Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Definition enligt Socialstyrelsens termbank
Anmärkning: Behandling är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller förbättra den enskildes hälsotillstånd.
Länk till termbanken: Behandling


Länk till referensmodellen: Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)


Beslut som kan leda till särskild vårdrutin : Beslut (inom hälso- och sjukvård)

Beskrivning och kommentarer
Beslut som kan leda till särskild vårdrutin kan exempelvis vara ett beslut som fattas vid ett brytpunktssamtal om palliativ vård i livets slutskede.
Länk till referensmodellen: Beslut (inom hälso- och sjukvård)


Besvärande

Beskrivning och kommentarer
Som kan orsaka besvär, men som inte är livshotande eller skadlig. Exempel: Besvär i form av mildare hudutslag efter intag av antibiotika, besvärlig diarré efter antibiotika, besvärande rethosta av ACE-hämmare som gör att läkemedlet byts ut.


Förekomst av implantat : Observerat hälsotillstånd

Beskrivning och kommentarer
Det att patienten har ett implantat, dvs. något som har opererats in i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller experimentellt syfte.
Länk till referensmodellen: Observerat hälsotillstånd


Förekomst av smittsam sjukdom : Diagnos

Beskrivning och kommentarer
Det att patienten bär på smittsam sjukdom. Smittsam sjukdom definieras i Socialstyrelsens termbank som sjukdom som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa.
Länk till referensmodellen: Diagnos


Förekomst av smittämne : Observerat hälsotillstånd

Beskrivning och kommentarer
Det att patienten bär på ett smittämne, dvs. sjukdomsframkallande organismer som orsakar infektionssjukdomar, såsom virus, bakterier, svampar och vissa parasiter.
Länk till referensmodellen: Observerat hälsotillstånd


Förekomst av transplantat : Observerat hälsotillstånd

Beskrivning och kommentarer
Det att patienten har ett transplantat, dvs. operativt överförd levande vävnad.
Länk till referensmodellen: Observerat hälsotillstånd


Implantation : Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Beskrivning och kommentarer
Inplantering av främmande föremål i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller experimentellt syfte.
Länk till referensmodellen: Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)


Information som kan leda till särskild vårdrutin : Observerat hälsotillstånd

Beskrivning och kommentarer
Information som kan leda till särskild vårdrutin kan exempelvis vara att det finns en hotbild mot patienten.
Länk till referensmodellen: Observerat hälsotillstånd


Livshotande

Beskrivning och kommentarer
Som kan medföra fara för livet. Allvarlighetsgraden livshotande avser tillstånd som kan innebära fara för livet, t.ex. en läkemedelsreaktion som är så allvarlig att den bedöms kunna bli direkt livshotande om läkemedlet ges till patienten igen. Exempel: Anafylaktisk chock, Steven Johnsons syndrom av läkemedel, omfattande Quincke-ödem med svullnad av tungan som obstruerar luftvägarna .


Skadlig

Beskrivning och kommentarer
Som kan medföra bestående skada, men som inte är livshotande. Exempel: Leverskada av en läkemedelsreaktion, ovanligt kraftig andningsdepression av morfin.


Transplantation : Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Beskrivning och kommentarer
Överförande av levande vävnad (transplantat) från levande eller nyss avliden människa för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa. Vissa transplantationer, t.ex. hudtransplantation, utförs inom den sjukes eller skadades egen kropp.
Länk till referensmodellen: Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)


Uppmärksamhetsinformation

Definition enligt Socialstyrelsens termbank
information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt Anmärkning: Uppmärksamhetsinformation avser något som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av hälso- och sjukvård. Exempel på detta är en pågående behandling, överkänslighet mot ett visst läkemedel eller ett ställningstagande till hjärtlungräddning. Vägledning i att bedöma uppmärksamhetsinformation finns i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/tillampning/uppmarksamhetsinformation/ Uppmärksamhetsinformationen ligger till grund för en uppmärksamhetssignal.
Länk till termbanken: UppmärksamhetsinformationUppmärksamhetssignal

Definition enligt Socialstyrelsens termbank
signal som överför uppmärksamhetsinformation Anmärkning: Uppmärksamhetssignalen uttrycks hos de flesta vårdgivare genom en symbol för uppmärksamhetsinformation i patientjournalen.
Länk till termbanken: UppmärksamhetssignalVerifieringsmetod : Aktivitet

Beskrivning och kommentarer
Formaliserat sätt att verifiera ett misstänkt tillstånd.
Länk till referensmodellen: Aktivitet


Överkänslighet : Observerat hälsotillstånd

Definition enligt Socialstyrelsens termbank
ökad känslighet vid kontakt med faktorer i omgivningen som vanligtvis tolereras av en majoritet av människor
Länk till termbanken: Överkänslighet


Länk till referensmodellen: Observerat hälsotillstånd


Överkänslighetsagens : Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Beskrivning och kommentarer
Ämne som kan orsaka en överkänslighetsreaktion.
Länk till referensmodellen: Resurs (inom hälso- och sjukvård)