Start / Nationell informationsstruktur  / Processmodell Socialtjänst, enkel

Processmodell - Socialtjänst, enkel


Socialtjänst, enkel NI - Aktualisera NI - Utreda NI - Besluta NI - Utforma uppdrag NI - Genomföra uppdrag NI - Följa upp

NamnInBeskrivningUt
Aktualisera
Alternativ:
Anmälan
Ansökan
Information på annat sätt

Aktivitet som initierar processen hos nämnden och som innebär att framställning som inkommit till nämnden mottas och granskas. Om framställningen är ofullständig eller oklar bistår nämnden den enskilde att rätta denna inom ramen för myndighetens allmänna serviceskyldighet. Vid anmälan eller information på annat sätt görs en förhandsbedömning om en utredning ska inledas.Granskad och fullständig framställning

För anmälan eller information på annat sätt:
Ställningstagande att inleda utredning
Ställningstagande att inte inleda utredning och processen avslutas
Utreda
Granskad och fullständig framställning

För anmälan eller information på annat sätt:
Ställningstagande att inleda utredning
Aktivitet där nämnden utreder och bedömer behov av och rätt till insatser för att uppnå måltillstånd. I steget ingår att inhämta samtycke till att ta behövliga kontakter och inhämta uppgifter under utredningen samt att kommunicera och samverka. Beslutsunderlag
Besluta
BeslutsunderlagAktivitet där nämnden fattar beslut genom att pröva rätt till insats eller annat beslut utifrån beslutsunderlaget. Hantering av underrättelse om beslut samt överklagande av beslut ingår också i detta steg. Beslut
Utforma uppdrag
BeslutAktivitet där nämnden planerar för verkställighet av beslutet genom att utforma och överlämna uppdraget till utföraren. Beskrivning av uppdrag
Genomföra uppdrag
Beskrivning av uppdragAktivitet där utföraren mottar, planerar och genomför beskrivet uppdrag. Utföraren följer kontinuerligt upp uppdraget.Resultat av genomfört uppdrag
Följa upp
Resultat av genomfört uppdragAktiviteter där nämnden planerar och genomför en uppföljning av att: Den enskilde fått insatsen utförd enligt beslut. Uppdraget har följt den planering och de fastställda mål som har gjorts tillsammans med den enskilde. Förändrade omständigheter och händelser av betydelse har hanterats.Resultat av genomförd uppföljning