Start / Nationell informationsstruktur NI 2023:1 / Processmodell Hälso- och sjukvård, enkel

Processmodell - Hälso- och sjukvård, enkel


Hälso- och sjukvård, enkel NI - Ta emot vårdbegäran för egen räkning NI - Bedöma behov av utredning NI - Utreda NI - Bedöma behov av åtgärder NI - Åtgärda NI - Följa upp

NamnInBeskrivningUt
Ta emot vårdbegäran för egen räkning
Vårdbegäran för egen räkning med patientens sökorsakAktivitet som startar den individanpassade vårdprocessen genom att patienten eller företrädare för patienten kontaktar eller blir kontaktad av hälso- och sjukvården.Sökorsak
Bedöma behov av utredning
SökorsakAktiviteter där hälso- och sjukvårdspersonal bedömer behov av att starta en utredning samt val av metodik för utredningen.Alternativ:
Avgörande för att utreda hälsotillstånd samt vald metodik
Inget behov av att utreda föreligger och processen avslutas
Utreda
Behov av att utreda hälsotillstånd samt vald metodikAktiviteter där hälso- och sjukvårdspersonal genomför en utredning (inklusive eventuella delsteg planera, utreda, analysera). Baserat på resultatet av utredningen kan detta steg behöva upprepas flera gånger.Alternativ
Utrett hälsotillstånd
Behov av ytterligare utredning för att fastställa patientens hälsotillstånd (upprepa "Utreda")
Bedöma behov av åtgärder
Utrett hälsotillståndAktiviteter där hälsooch sjukvårdspersonal bedömer om utrett hälsotillstånd är åtgärdsmotiverande samt vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för att uppnå måltillstånd.Alternativ:
Avgörande för att förändra ett visst hälsotillstånd samt vald metodik för att uppnå måltillstånd
Inget behov att åtgärda föreligger och processen avslutas
Åtgärda
Behov av att förändra visst hälsotillstånd för att uppnå måltillstånd samt vald metodikAktiviteter där hälso- och sjukvårdspersonal genomför åtgärder (inklusive eventuella delsteg planera, åtgärda, analysera) för att uppnå måltillstånd. Baserat på resultat av genomförda åtgärder kan detta steg behöva upprepas flera gånger.Alternativ: Resultat av genomförda åtgärder
Följa upp
Resultat av genomförda åtgärder Aktiviteter där en hälso- och sjukvårdspersonal genomför en uppföljning av hela processens resultat gentemot uppsatt måltillstånd.Alternativ:
Bedömd och beskriven effekt av åtgärder gentemot måltillstånd Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare utredningar föreligger (återgå till "bedöma behov av utredning")
Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare åtgärder föreligger (återgå till "bedöma behov av åtgärder")