Start / Nationell informationsstruktur NI 2022:1 / Informationsmodell Vård och omsorg

Informationsmodell - Vård och omsorg


Vård och omsorg NI - Aktivitet NI - Annan person NI - Beslut NI - Beslutsstatus NI - Deltagande NI - Dokument NI - Individanpassad process NI - Kommunikationssätt NI - Observation NI - Organisation NI - Person NI - Resurs NI - Samband NI - Tillämpad modell NI - Uppgift i patientjournal eller personakt NI - Vård- och omsorgsinitiering NI - Vård- och omsorgspersonal NI - Vård- och omsorgstagare


Aktivitet


Beskrivning
Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom vård och omsorg. Aktiviteterna inom vård och omsorg syftar till att identifiera och hantera tillstånd eller problem hos vård- och omsorgstagaren och utgörs av till exempel utredning, genomförande och uppföljning.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av åtgärder.
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.
statusCD_CV1Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad utredning som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.
metodCD_CV0..1Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.
Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till attributet kod i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs .
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.
tidTS|IVL(TS)|QSET(TS)0..1Angivelse av vilken tid en aktivitet startat, utförts eller är planerad att utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges. Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.

Annan person


Beskrivning
Klassen annan person håller information om person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men som inte är vård- och omsorgstagaren eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.
Det finns även möjlighet att dokumentera icke identifierade eller namngivna personer i patientens eller brukarens omgivning genom att utelämna relationen till klassen person.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för den typ av annan person som avses.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av annan persons roll.
Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

Beslut


Beskrivning
Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om insatser inom socialtjänst.
Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel. Om beslutsstatus inte är angivet ska detta tolkas som att beslutet är giltigt så länge det inte existerar ett nytt beslut som ersätter detta.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för det beslutet avser, exempelvis avvikelse från en behandlingsrekommendation inom hälso- och sjukvård eller överflyttning till annat LVM-hem inom socialtjänst. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla motiveringen till beslutet eller särskilda villkor som hänger samman med beslutet.
motiveringST0..1Textuell motivering till beslut.

Krav på dokumentation om motivering till beslut återfinns exempelvis i 32 § förvaltningslagen (2017:900) Motivering av beslut.
tidpunktTS0..1Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.
bifallBL_NONNULL0..1Flagga som anger huruvida det som avses i attributet kod bifalles eller ej. Värdet sant innebär att det beslutet avsåg tillstyrktes, värdet falskt innebär att det beslutet avsåg avslogs.

Beslutsstatus


Beskrivning
Klassen beslutsstatus håller information om vilken status ett visst beslut har. Klassen används för att ange att ett beslut exempelvis har vunnit laga kraft. Om beslutsstatus inte är angivet ska detta tolkas som att beslutet är giltigt så länge det inte existerar ett nytt beslut som ersätter detta.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV1Kod för den status som beslutet har. Attributet kan exempelvis användas för att beskriva att beslutet har vunnit laga kraft eller att det inte längre gäller.
tidpunktTS1Angivelse av vid vilken tidpunkt statusen för ett beslut börjar gälla.
dokumentationstidpunktTS1Angivelse av den tidpunkt vid vilken statusen lagrats.

Deltagande


Beskrivning
Klassen deltagande håller information om på vilket sätt en viss innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst givet sammanhang. Exempel på deltagande är att en vård- och omsorgspersonal deltar i aktiviteten utredning i egenskap av utförare.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för hur en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.
Notera att det finns ett kodverk framtaget för deltagandetyper. Se separat bilaga.
tidTS|IVL(TS)0..1Angivelse av tid då en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Dokument


Beskrivning
Klassen dokument håller information om samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper. Klassen används när en specifik samling av information behöver hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur eller titel på en individuell plan (som i sig består av enskilda uppgifter) eller dokumentation om att en viss samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal eller personakt som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat tillstånd.

Ett dokument kan också följa en tillämpad modell. Denna innehåller en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal eller personakt med tillhörande relationer. Exempel är ett dödsorsaksintyg som följer den på förhand fastställda strukturen för denna specifika typ av intyg.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av dokument som avses.
titelST0..1Ord eller fras avsedd för identifikation av ett dokument.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av det dokument som avses.
tidpunktTS0..1Angivelse av tidpunkt då dokument anses upprättat eller inkommet.

Individanpassad process


Beskrivning
Klassen individanpassad process håller information om den individuellt anpassade processen inom vård och omsorg som en vård- och omsorgstagare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem och tillstånd. Processen innefattar hela processen från vård- och omsorgsinitiering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII1Angivelse av identitetsbeteckning för en specifik individanpassad process. Identitetsbeteckningen används för att dokumentation ska kunna hållas samman när en vård- och omsorgstagare erhåller vård och omsorg från flera aktörer.

Kommunikationssätt


Beskrivning
Klassen kommunikationssätt håller information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en brukare vill använda språket finska i kommunikation kring sina behov, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns situation på georgiska. Ett annat exempel är en patient som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer.
En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger.
Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för talat språk, teckenspråk eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Exempel på kommunikationssätt är att kommunicera med hjälp av talat språk, bokstavstavla eller med röst- och talhjälpmedel. Talat språk och teckenspråk väljs från kodverket ISO 639-3 med OID 1.0.639.3.
föredragetBL_NONNULL0..1Angivelse av om detta kommunikationssätt är det av individen föredragna i det specifika sammanhanget. En individ kan välja fler än ett kommunikationssätt som föredraget.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av individens sätt att kommunicera . Används som komplement till attributet värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs .

Observation


Beskrivning
Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden skulle kunna observeras om en vård- och omsorgstagare. Exempelvis kan ett blodtryck eller en funktionsnedsättning vara något som observeras.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av observation som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempelvis så skulle observationens typ kunna motsvara "längd mätt utan skor" och då innehåller attributet värde resultatet av mätningen, exempelvis 187 cm.
värdeANY1Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet. Om observationen avser ett måltillstånd motsvarar attributet värde det resultat man önskar uppnå för att målet ska uppfyllas.
Notera att även observationer vars representation dokumenteras som fritext använder attributet värde.
statusCD_CV1Kod för observationens status, exempelvis för att dokumentera om det tillstånd som beskrivs fanns vid den angivna tiden eller är ett potentiellt tillstånd. En instans av klassen observation kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera ett måltillstånd som senare uppfylls så dokumenteras detta som två instanser av klassen observation, en med status måltillstånd och en med status observerat.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs.  
tidTS|IVL(TS)0..1Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom eller förväntas förekomma. Exempelvis så kan tidsattributet ange att vård- och omsorgstagaren hade huvudvärk igår kväll mellan kl. 20.00 och 21.45 även om detta berättades på morgonen efter och det dokumenterades först då. Om observationen är ett måltillstånd anger tidsattributet den tidpunkt då detta tillstånd önskas vara uppnått.
Observationens tid skiljer sig vanligtvis från dokumentationstidpunkt för uppgift i patientjournal eller personakt som beskriver när tillståndet dokumenterades, vilket alltid sker i efterhand.
Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt eller IVL(TS) för tidsintervall användas.

Organisation


Beskrivning
Klassen organisation håller information om verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna.
Exempel på organisation är enskilda verksamheter inom socialtjänst, organisationer inom skolväsende eller polismyndighet.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning för organisationen.
typCD_CV0..1Kod för den organisationstyp som avses.
namnST0..1Angivelse av organisationens namn.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress för en organisation, exempelvis Råsundavägen 51, 169 57 Solna.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation till organisation. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer till växel, e-postadress eller webbadress.

Person


Beskrivning
Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som vård- och omsorgstagare eller en annan roll. Attributen i klassen person motiveras framförallt av krav på att hålla uppgifter om vård- och omsorgstagare men kan även användas av andra roller.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
person-idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning som personen har oavsett vilken roll personen antar (vanligtvis personnummer eller samordningsnummer).
förnamnST0..*Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.
efternamnST0..1Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.
mellannamnST0..1Angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn. Man kan också bära ett eget tidigare efternamn som mellannamn om man bytt till makes eller registrerad partners efternamn.
tilltalsnamnsmarkeringINT0..1Angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn. Giltiga värden är 10-99 där den första siffran anger vilket av de angivna förnamnen som är tilltalsnamnet (1 motsvarar första namnet och så vidare) och den andra siffran anger det eventuella andra tilltalsnamnet om dubbelnamn är aktuellt. Om inte är den andra siffran 0.
könCD_CV0..1Angivelse av vilket kön personen har enligt folkbokföringen.
födelsedatumTS_DATE_FULL0..1Angivelse av vilket datum personen är född.
sekretessmarkeringBL_NONNULL0..1Angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket.
skyddad folkbokföringBL_NONNULL0..1Angivelse av skyddad folkbokföring enligt Skatteverket.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress för en person, exempelvis Storgatan 3, 459 33 Ljungskile.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer eller e-postadress.

Resurs


Beskrivning
Klassen resurs håller information om något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av en aktivitet eller process inom vård och omsorg och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården och pengar som betalas ut till brukaren inom socialtjänsten.

Notera att trots att en resurs används i en aktivitet eller process kan en instans av resursklassen ha ett deltagande kopplat till andra uppgifter i patientjournal eller personakt. Aktiviteten uttrycks då implicit.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av resurs som avses.
mängdANY0..1Angivelse av den kvantitativa omfattning som en resurs har, uttryckt exempelvis som volym, massa, värde eller antal.

Samband


Beskrivning
Klassen samband håller information om hur två dokumenterade företeelser i patientjournal eller personakt är relaterade till varandra.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för på vilket sätt två företeelser dokumenterade som uppgifter i patientjournal eller personakt är relaterade till varandra. Exempelvis kan en aktivitet ha en relation till en observation där typen är "har orsak", det vill säga orsaken till att aktiviteten utförs är något som tidigare observerats.
Notera att det finns ett kodverk framtaget för sambandstyper. Se separat bilaga.

Tillämpad modell


Beskrivning
Klassen tillämpad modell beskriver hur information om en viss företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal eller personakt och tillhörande relationer. En tillämpad modell skapar därmed förutsättningar för semantisk interoperabilitet. Exempel är den tillämpade modellen som beskriver den på förhand fastställda strukturen för dödsorsaksintyget.
De uppgifter i patientjournal eller personakt med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idCD_CV1Angivelse av identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses. Exempelvis identitetsbeteckningen för den specifika struktur som anger hur ett visst intyg ska utformas, t.ex. ett dödsorsaksintyg.
nyckelordCD_CV|ST0..*Angivelse av kod eller fritextkategorisering av en tillämpad modell.

Attributet kan användas för att hitta en delmängd av tillämpade modeller som berör ett visst ämne av intresse.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av tillämpad modell.
Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.
versionST0..1Angivelse av versionsbeteckning för denna tillämpade modell.
områdeST0..1Angivelse av huvudområde som denna tillämpade modell tillhör (Hälso- och sjukvård, Socialtjänst, Vård och omsorg).

Uppgift i patientjournal eller personakt


Beskrivning
Klassen uppgift i patientjournal eller personakt håller information om uppgifter som dokumenteras om en vård- och omsorgstagare i en patientjournal eller i en personakt. Exempel är olika observerade tillstånd, bedömda problem eller planerade eller utförda aktiviteter.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
dokumentationstidpunktTS1Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Vård- och omsorgsinitiering


Beskrivning
Klassen vård- och omsorgsinitiering håller information om starten för den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare tar kontakt med eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård initieras processen genom en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part och inom socialtjänsten initieras processen av aktualisering.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
tidpunktTS1Angivelse av tidpunkt då en vård- eller omsorgsinitiering skedde.

Vård- och omsorgspersonal


Beskrivning
Klassen vård- och omsorgspersonal håller information om person som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som vård- och omsorgspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom vård och omsorg. Till exempel kan en handläggare eller barnmorska ha en identitetsbeteckning i sin roll som socialtjänstpersonal respektive hälso- och sjukvårdspersonal.
befattningCD_CV|ST0..1Kod eller text för den befattning en vård- och omsorgspersonal har i sitt uppdrag inom ramen för en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress som en person har i sin roll som vård- och omsorgspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom vård och omsorg.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som vård- och omsorgspersonal. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Vård- och omsorgstagare


Beskrivning
Klassen vård- och omsorgstagare håller information om person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (patient) och/eller som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten (brukare).

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning för vård- och omsorgstagare. Id är en identitetsbeteckning som används då vård- och omsorgstagaren inte kan eller bör identifieras med ett person-id.
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på vård- och omsorgstagare.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress som en person har i sin roll som vård- och omsorgstagare, exempelvis särskild kallelseadress.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som vård- och omsorgstagare, exempelvis särskilt telefonnummer.