Start / Nationell informationsstruktur NI 2022:1 / Informationsmodell Hälso- och sjukvård

Informationsmodell - Hälso- och sjukvård


Hälso- och sjukvård NI - Aktivitet NI - Annan person NI - Beslut NI - Beslutsstatus NI - Deltagande NI - Dokument NI - Hälso- och sjukvårdspersonal NI - Individanpassad vårdprocess NI - Kommunikationssätt NI - Kroppsstruktur NI - Observation NI - Organisation NI - Patient NI - Person NI - Plats NI - Position NI - Remiss NI - Resurs NI - Resursegenskap NI - Samband NI - Tillämpad modell NI - Uppgift i patientjournal NI - Vårdbegäran NI - Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part NI - Vårdbegäranstatus NI - Vårdkontakt


Aktivitet


Beskrivning
Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom hälso- och sjukvård och som är inriktat på visst resultat. Det kan t.ex. röra sig om att hälso- och sjukvårdspersonal eller en medicinteknisk produkt utför något. Inom hälso- och sjukvård förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, behandling, planering, undervisning och utvärdering. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda, rekommenderade eller planerade. Klassen aktivitet kan även hålla information om en aktivitet som ej skall utföras. Exempel på aktivitet är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av åtgärder.
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.
statusCD_CV1Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är rekommenderad, planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad utredning som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.
metodCD_CV0..1Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.
Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till attributet kod i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs .
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.
tidTS|IVL(TS)|QSET(TS)0..1Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges.
Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.
hastighetANY0..1Angivelse av hastighet för en viss aktivitet. Detta kan exempelvis avse hastighet för något som tillförs kroppen såsom läkemedel via infusion.
kommentarST0..1Angivelse av kommentar till aktivitet.
syfteCD_CV0..*Kod för att ange syfte med aktiviteten. Används i de fall då det inte framgår av klassens övriga attribut och det finns ett särskilt behov av att dokumentera syfte.

Exempel på syften som kan behöva dokumenteras är exempelvis preventiv avsikt, diagnostisk avsikt, kurativ avsikt, palliativ avsikt eller kombinationer därav.
kroppsställningCD_CV0..1Kod för den position patienten befinner sig i under genomförande av aktivitet.
Exempel på kroppsställning är sittande eller liggande, där aktiviteten som helhet kan avse blodtrycksmätning i sittande ställning.

Annan person


Beskrivning
Klassen annan person håller information om en person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall.
Det finns även möjlighet att dokumentera icke identifierade eller namngivna personer i patientens omgivning genom att utelämna relationen till klassen person. Ett exempel på en anonym person kan vara en polis som framför en vårdbegäran för patientens räkning.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av annan person som avses, exempelvis anhörig eller företrädare.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av annan persons roll. Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

Beslut


Beskrivning
Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom hälso- och sjukvård. Alla aktiviteter inom hälso- och sjukvård föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten eller resultatet av aktiviteten, exempelvis en blodtrycksmätning eller mätvärdet för blodtrycket. Vissa beslut behöver däremot dokumenteras explicit.

Exempel som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit återfinns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, och smittskyddslagen (2004:168), SML.

Det kan även finnas skäl att dokumentera andra beslut explicit. Ett exempel är att dokumentera beslut om att inte tillvarata biologiskt material för donation. Det ger möjlighet att dokumentera motiveringen till beslutet.

Samtyckesbeslut, det vill säga 'tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke' är en annan kategori av beslut där det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav. I hälso- och sjukvården är det endast patienten eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig hälso- och sjukvårdspersonalen. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Vid sammanhållen journalföring enligt patientdatalag (2008:355) är det möjligt för patienten att begära att personuppgifter spärras för åtkomst inom eller mellan vårdgivare. Detta dokumenteras som ett beslut i den specifika frågan fattat av patienten med bifallsflagga satt till falskt.

Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel. Ett undantag för denna regel är då beslutsstatus saknas. Detta ska tolkas som att beslutet är giltigt om det inte existerar ett annat beslut som ersätter detta.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1
Kod för det beslutet avser, exempelvis avvikelse från behandlingsrekommendation så som att i ett visst fall inte utföra en operation. Ett annat exempel är ändring av individuellt utformade förhållningsregler enligt 4 kap. 2 och 3 §§ i smittskyddslagen 2004:168. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.
Samma kod skulle kunna användas för beslut som fattas av patient eller hälso- och sjukvårdspersonal och via deltagandetypen beslutsfattare framgår det i så fall vem som fattat beslutet. Ett exempel på detta återfinns i patientdatalag (2008:355) 6 kap. 2 och 2 a §§. Här uttrycker 2 § att det är patienten som fattar ett samtyckesbeslut om 'tillgängliggörande av information via sammanhållen journalföring' medan 2 a § uttrycker att det är hälso- och sjukvårdspersonalen som tar beslutet om 'tillgängliggörande av information via sammanhållen journalföring'. Det sker i de fall patienten (inte endast tillfälligt) saknar förmåga att ta ställning i denna fråga.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla särskilda villkor som hänger samman med beslutet.
motiveringST0..1Textuell motivering till beslut.

Krav på dokumentation om motivering till beslut återfinns exempelvis i 32 § förvaltningslagen (2017:900) Motivering av beslut.
tidpunktTS0..1Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

Tidpunkt kan utelämnas om det är okänt när beslutet fattades. Dokumentationstidpunkt från klassen uppgift i patientjournal kan då användas för att visa när beslutet dokumenterades.
bifallBL_NONNULL0..1
Värde som visar om beslutet är ett bifall till det frågan avser (bifall = sant) eller ett avslag (bifall = falskt).
Värdet kan utelämnas om beslutet inte består av en frågeställning som antas eller avfärdas i sin helhet.
Exempel: Ett beslut avseende om biologiskt material ska tillvaratas tillsammans med värdet "falskt" betyder att biologiskt material inte kommer att tas tillvara.

Beslutsstatus


Beskrivning
Klassen beslutsstatus håller information om vilken status ett visst beslut har. Klassen används för att ange att ett beslut exempelvis har vunnit laga kraft eller har återkallats. Om beslutsstatus inte är angivet ska detta tolkas som att beslutet är giltigt så länge det inte existerar ett nytt beslut som ersätter detta.


Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV1Kod för den status som beslutet har. Attributet kan exempelvis användas för att beskriva att beslutet har vunnit laga kraft eller att det inte längre gäller.
tidpunktTS1Angivelse av vid vilken tidpunkt statusen för ett beslut börjar gälla.
dokumentationstidpunktTS1Angivelse av den tidpunkt vid vilken statusen lagrats.

Deltagande


Beskrivning
Klassen deltagande håller information om på vilket sätt en viss innehavare av roll (exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal), organisation eller resurs deltar i ett visst givet sammanhang. Exempel på deltagande är att en hälso- och sjukvårdspersonal deltar i aktiviteten kirurgiskt ingrepp i egenskap av utförare.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för hur en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.
Notera att det finns ett kodverk framtaget för deltagandetyper. Se separat bilaga.
tidTS|IVL(TS)0..1Angivelse av tid då en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Dokument


Beskrivning
Klassen dokument håller information om samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper. Klassen används när en specifik samling av information behöver hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur eller titel på en individuell plan (som i sig består av enskilda uppgifter), datumangivelse för utfärdandet av ett dödsintyg eller dokumentation om att en viss samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat hälsotillstånd.

Ett dokument kan också följa en tillämpad modell. Denna innehåller en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal med tillhörande relationer. Exempel är ett dödsorsaksintyg som följer den på förhand fastställda strukturen för denna specifika typ av intyg.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av dokument som avses.
titelST0..1Ord eller fras avsedd för identifikation av ett dokument.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av det dokument som avses.
Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.
tidpunktTS0..1Angivelse av tidpunkt då dokument anses upprättat eller inkommet.

Hälso- och sjukvårdspersonal


Beskrivning
Klassen hälso- och sjukvårdspersonal håller information om person som i sitt uppdrag för en hälso- och sjukvårdsorganisation utför hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som till exempel för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla. (Observera att i Socialstyrelsens termbank avser hälso- och sjukvårdspersonal både person i singular och i plural.)

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En person kan ha flera uppdrag inom en vårdgivare, till exempel arbeta som barnmorska på en vårdenhet och som sjuksköterska på en annan vårdenhet, vilket ger att personen har två identitetsbeteckningar.
befattningCD_CV|ST1Kod eller text för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress som en person har i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. Exempel är personlig besöksadress.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.
legitimationCD_CV0..*Kod för den legitimation inom hälso- och sjukvård som avses.
specialistkompetensCD_CV0..*Kod för den specialistkompetens inom hälso-och sjukvård som avses.
funktionCD_CV0..*Kod för den funktion eller uppgift som arbetsgivaren tilldelar hälso- och sjukvårdspersonal utöver sin befattning.

Exempelvis processledare, fast vårdkontakt, metodansvarig (för utveckling/förvaltning av viss metod i verksamheten).

Individanpassad vårdprocess


Beskrivning
Klassen individanpassad vårdprocess håller information om den vårdprocess som är anpassad för en enskild patient. En individanpassad vårdprocess kan utgöras av en eller flera standardiserade vårdprocesser i kombination som används för en specifik patient i syfte att förebygga, identifiera, utreda och behandla ett eller flera hälsoproblem eller hälsotillstånd. En individanpassad vårdprocess kan omfatta ett eller flera vårdåtaganden hos en eller flera vårdgivare. Den individanpassade vårdprocessen startas av en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part.


Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII1Angivelse av identitetsbeteckning för den individanpassade vårdprocessen.

Kommunikationssätt


Beskrivning
Klassen kommunikationssätt håller information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en patient vill använda språket finska i kommunikation kring sin hälsa, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns hälsa på georgiska. Ett annat exempel är en patient som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer.
En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för talat språk, teckenspråk eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Exempel på kommunikationssätt är att kommunicera med hjälp av talat språk, bokstavstavla eller med röst- och talhjälpmedel. Talat språk och teckenspråk väljs från kodverket ISO 639-3 med OID 1.0.639.3.
föredragetBL_NONNULL0..1Angivelse av om detta kommunikationssätt är det av individen föredragna i det specifika sammanhanget. En individ kan välja fler än ett kommunikationssätt som föredraget.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av individens sätt att kommunicera . Används som komplement till attributet kod i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs

Kroppsstruktur


Beskrivning
Klassen kroppsstruktur håller information om kroppens anatomiska delar såsom organ, lemmar och deras komponenter, inklusive sidoangivelse (lateralitet) och ytterligare precisering.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1Kod för angivelse av kroppens anatomiska delar såsom organ, lemmar och deras komponenter. Exempel på anatomiska delar kan vara huvud, struktur, atrioventrikulär klaff, pulmonär alveolär struktur eller höger fot, struktur). Det sista exemplet kan även uttryckas med att kod sätts till fot, struktur och attributet lateralitet satt till höger.
lateralitetCD_CV0..1Kod för angivelse av lateralitet. Detta attribut används för att skilja på de anatomiska kroppsdelar som uppträder parvis, exempelvis ögon och armar. Om det finns behov av att ange en viss sida av ett givet organ, exempelvis höger ansiktshalva uttrycks detta i attributet precision.

Giltiga värden är vänster, höger eller bilateralt.
preciseringCD_CV0..*Kod för att vid behov ytterligare precisera lokalisation.

Ett exempel på detta kan vara att attributet precisering sätts till medial för att i kombination med attributet kod satt till inguinalregion, struktur och lateralitet satt till vänster kunna ange "vänster ljumske, medialt".

Observation


Beskrivning
Klassen observation håller information om tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som har observerats eller som i framtiden skulle kunna observeras om en patient.
Exempel på en observation är diagnos. Typ av diagnos (huvuddiagnos, bidiagnos) kodas i attributet typ medan själva diagnosen hålls i attributet värde. Om man vill beskriva att en diagnos har funnits en längre tid (exempelvis Typ 1-diabetes), så uttrycks detta genom att starttidpunkten i attributet tid i observationsklassen sätts till den tidpunkt då diagnosen först ställdes. Attributet dokumentationstidpunkt i klassen uppgift i patientjournal visar tidpunkt för varje enskilt tillfälle då diagnoskoden satts även om observationen till sin natur är långvarig.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av observation som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Ett exempel på typ är "längd mätt utan skor" där attributet värde håller information om resultatet av mätningen, exempelvis 174 cm. Ett annat exempel är typen "huvuddiagnos" där attributet värde håller information om den specifika diagnosen, exempelvis "hypertoni" eller diagnoskoden.
värdeANY1Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade hälsotillståndet. Exempelvis så skulle observationens typ kunna motsvara "huvuddiagnos", vilket innebär att attributet värde håller den huvudsakliga diagnosen. Ett annat exempel är "längd mätt utan skor" och då innehåller attributet värde resultatet av mätningen, exempelvis 158 cm. Om observationen avser ett måltillstånd motsvarar attributet värde det resultat man önskar uppnå för att målet ska uppfyllas. Notera att även observationer vars representation dokumenteras som fritext använder attributet värde.
skalaCD_CV0..1Den mätskala som värdet är uppmätt på i de fall då detta inte uttrycks i attributet typ eller värde. Två huvudsakliga typer av skalor förekommer: nominalskalor och ordinalskalor. En nominalskala är en mätskala där data klassificeras endast efter kvalitativa egenskaper. Data sägs vara kategoriska. Ett exempel på detta är gruppering av blod i AB0-systemet i kategorierna A, B, AB, 0. En ordinalskala är en mätskala där data kan indelas i grupper som har en inbördes rangordning, men inte nödvändigtvis numeriska värden. Ett exempel på en ordinalskala är AUDIT (Alcohol use disorders identification test) där riskkonsumtion av alkohol bedöms på en skala från 0-40 poäng.
statusCD_CV1Kod för observationens status, exempelvis för att dokumentera om det tillstånd som beskrivs har funnits eller är ett potentiellt tillstånd. En instans av klassen observation kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera ett måltillstånd som senare uppfylls så dokumenteras detta som två instanser av klassen observation, en med status måltillstånd och en med status observerat.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.
tidTS|IVL(TS)0..1Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom eller förväntas förekomma. Exempelvis så kan tidsattributet ange att patienten hade huvudvärk igår kväll mellan kl. 20.00 och 21.45 även om detta berättades på morgonen efter och det dokumenterades först då. Om observationen är ett måltillstånd anger tidsattributet när detta tillstånd önskas vara uppnått.
Observationens tid skiljer sig vanligtvis från dokumentationstidpunkt i uppgift i patientjournal som beskriver när tillståndet dokumenterades, vilket alltid sker i efterhand.
Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt eller IVL(TS) för tidsintervall användas.
negationBL_NONNULL0..1Attributet används för att dokumentera exempelvis att ett tillstånd inte har förekommit/observerats men att man explicit har letat efter det. Detta till skillnad från att inget dokumenterats om ett specifikt tillstånd vilket kan innebära att man inte utrett det överhuvudtaget. Det som negeras är förekomsten av det som beskrivs av värdet.
allvarlighetsgradCD_CV0..1Kod som anger allvarlighetsgrad för det som observationen avser.
Exempel på allvarlighetsgrader kan vara besvärande, skadlig eller livshotande.
kommentarST0..1Angivelse av kommentar till observation.
visshetsgradCD_CV0..1Grad av visshet.
Här avses grad av visshet för att ett visst hälsotillstånd föreligger, t.ex. om hälsotillståndet är bekräftat eller misstänkt.

Organisation


Beskrivning
Klassen organisation håller information om verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel som särskilt pekas ut som organisationer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är kriminalvård och polismyndighet.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning för organisationen.
typCD_CV0..1Kod för vilken typ av organisation som avses, exempelvis vårdgivare eller vårdenhet.
namnST0..1Angivelse av organisationens namn.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress för en organisation, exempelvis Råsundavägen 51, 169 57 Solna
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation till organisation. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer till växel, e-postadress eller webbadress.

Patient


Beskrivning
Klassen patient håller information om person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning för patient. Denna identitet används då patienten inte kan eller bör identifieras med ett person-id (personnummer eller samordningsnummer). Identitetsbeteckningen på patient är vanligtvis ett reservnummer. En person kan ha flera instanser av klassen patient och dessa kan ha olika id.
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på patient.

Person


Beskrivning
Klassen person håller information om den mänskliga individen. Attributen i klassen person motiveras framförallt av krav på att hålla uppgifter om patient men kan även hålla uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal och annan person.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
person-idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning som personen har oavsett om personen får, utreds inom eller är registrerad för att få hälso- och sjukvård (vanligtvis personnummer eller samordningsnummer).
förnamnST0..*Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.
efternamnST0..1Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.
mellannamnST0..1Angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn. Man kan också bära ett eget tidigare efternamn som mellannamn om man bytt till makes eller registrerade partners efternamn.
tilltalsnamnsmarkeringINT0..1Angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn. Giltiga värden är 10-99 där den första siffran anger vilket av de angivna förnamnen som är tilltalsnamnet (1 motsvarar första namnet osv.) och den andra siffran anger det eventuella andra tilltalsnamnet om dubbelnamn är aktuellt. Om inte är den andra siffran 0.
könCD_CV0..1Angivelse av vilket kön personen har enligt folkbokföringen.
födelsedatumTS_DATE_FULL0..1Angivelse av vilket datum personen är född.
sekretessmarkeringBL_NONNULL0..1Angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket.
skyddad folkbokföringBL_NONNULL0..1Angivelse av skyddad folkbokföring enligt Skatteverket.
civilståndCD_CV0..1Angivelse av personens civilstånd.
adressAD0..*Angivelse av utdelningsadress för en person, exempelvis Storgatan 3, 459 33 Ljungskile.
elektroniskAdressTEL0..*Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer eller e-postadress.

Plats


Beskrivning
Klassen plats håller information om avgränsad geografisk eller fysisk yta med välbestämt läge. Här avses plats ur ett geografiskt eller fysiskt perspektiv, inte ur ett organisations- eller verksamhetsperspektiv. Exempel som särskilt pekas ut som plats som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är plats för dödsfall. Andra exempel kan vara väg där olycka skett, korridor eller rum där en patient befinner sig.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning för plats.
typCD_CV0..1Kod för typ av plats, exempelvis väg, rum eller entré till byggnad.
namnST0..1Angivelse av platsens namn, exempelvis Saxenhovs badplats eller Tjolöholms slott.
belägenhetsadressAD0..1Angivelse av adressinformation som specificerar var en plats geografiskt är belägen, exempelvis: "Valbo Byvägen 1, Gävle". Strukturen för en belägenhetsadres återfinns i svensk standard SS 637003:2015. En belägenhetsadress kan vara gemensam för flera platser. Ett exempel på detta kan vara en plats av typ rum som är en del av en plats av typen korridor. Dessa två platser kan ha samma belägenhetsadress som anger den byggnad de är belägna i.
funktionCD_CV0..*Kod för den funktion eller uppgift som plats har utöver det som anges i typ.

Exempelvis ordinärt boende, särskilt boende.

Position


Beskrivning
Klassen position håller information om plats specificerat med longitud och latitud samt eventuellt altitud.

Det idag officiella referenssystemet för geografiska koordinater i Sverige är SWEREF 99. Internationellt är WGS 84 ett vanligt referenssystem. En positionangivelse i SWEREF 99 skiljer sig maximalt cirka 0,7 meter från en positionsangivelse angiven i WGS84. Denna skillnad brukar i de flesta fall bortses ifrån. I första hand rekommenderas användning av referenssystemet SWEREF 99 och i andra hand WGS 84.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
longitudREAL1Angivelse av en plats läge i förhållande till nollmeridianen (som går genom Greenwich, London). Anges i decimalformat enligt den internationella standarden ISO 6709 med grader och decimalgrader där +/- anger östlig/västlig longitud.
latitudREAL1Angivelse av en plats läge i förhållande till ekvatorn. Anges i decimalformat enligt den internationella standarden ISO 6709 med grader och decimalgrader där +/- anger nordlig/sydlig latitud.
altitudREAL0..1Angivelse av en plats läge över havsytan. Anges i meter över havet enligt den internationella standarden ISO 6709 där +/- anger positiv/negativ höjd.

Remiss


Beskrivning
Klassen remiss håller information om vårdbegäran från hälso- och sjukvårdspersonal som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning

Resurs


Beskrivning
Klassen resurs håller information om något som förekommer som del i en aktivitet, observation eller process inom hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin, implantat och läkemedel.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning på en viss verklig instans av resurs, exempelvis MR-maskinen på avdelning R23, rum 3.
typCD_CV0..1Kod för typ av resurs, exempelvis skalpell eller läkemedel.
produkt-idCD_CV0..1Angivelse av identitetsbeteckning för viss produkt, t.ex. NPL-id för läkemedelsprodukt.
gruppidentitetII0..*Angivelse av identitetsbeteckning för en grupp av resurser, t.ex. ett batchnummer eller partinummer.
mängdANY0..1Angivelse av den kvantitativa omfattning som en resurs har, uttryckt exempelvis som volym, massa eller antal. Exempel kan vara att den använda resursen blodtrycksmanschett är en till antalet.
Det finns även möjlighet att ange en textuell beskrivning av mängd. Ett exempel på detta kan vara "en golfbolls storlek" då resursklassen används för att representera mängden salva som skall appliceras i en läkemedelsordination.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av resurs. Används som komplement, eller i stället för, attributet typ i de fall en textuell beskrivning krävs.
Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet typ eller beskrivning.

Resursegenskap


Beskrivning
Angivelse av egenskaper som en resurs kan ha, som inte kan utläsas från resursattributet typ. Exempel är egenskapen att blodet i en blodpåse har blodgruppen "AB+". Exempel på egenskap hos resurs som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är ett läkemedels läkemedelsform eller särskilda egenskaper hos de vävnader eller celler som har använts.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1Kod för den typ av resursegenskap som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempel är blodgrupp för resursen blodpåse à 500 ml.
värdeANY1Angivelse av värdet för den typ av egenskap som anges i attributet typ. Exempelvis: "AB+" för resursegenskapen "blodgrupp".

Samband


Beskrivning
Klassen samband håller information om hur två företeelser dokumenterade som uppgifter i patientjournal är relaterade till varandra.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV1Kod för på vilket sätt två företeelser dokumenterade som uppgifter i patientjournal är relaterade till varandra. Exempelvis kan en aktivitet ha en relation till en observation där typen är "har orsak", det vill säga orsaken till att aktiviteten utförs är något som tidigare observerats.
Notera att det finns ett kodverk framtaget för sambandstyper. Se separat bilaga.

Tillämpad modell


Beskrivning
Klassen tillämpad modell beskriver hur information om en specifik företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal och tillhörande relationer. Exempel är den tillämpade modellen som beskriver den på förhand fastställda strukturen för dödsorsaksintyget.
De uppgifter i patientjournal med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idCD_CV1Angivelse av versionsoberoende identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses, exempelvis identitetsbeteckningen för den struktur som representerar ett dödsorsaksintyg.
nyckelordCD_CV|ST0..*Attributet kan användas för att hitta en delmängd av tillämpade modeller som berör ett visst ämne av intresse. Ett exempel på detta kan vara två tillämpade modeller för "strålterapi", respektive "kirurgi" som båda kan kategoriseras med nyckelordet "åtgärd". Attributet tillåter även nyckelord i fritext då lämplig kod saknas.
beskrivningST0..1Textuell beskrivning av tillämpad modell.
Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.
versionST0..1Angivelse av versionsbeteckning för tillämpad modell.
områdeST0..1Angivelse av område som tillämpad modell tillhör (hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg).

Uppgift i patientjournal


Beskrivning
Klassen uppgift i patientjournal håller information om uppgifter som dokumenteras i patientjournalen. Exempel är uppgift om patientens hälsotillstånd, planerade och utförda aktiviteter och önskade måltillstånd.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1Angivelse av identitetsbeteckning för uppgiften.
dokumentationstidpunktTS1Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Vårdbegäran


Beskrivning
Klassen vårdbegäran håller information om begäran om hälso- och sjukvård.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
tidpunktTS1Angivelse av tidpunkt då en vårdbegäran framställs.
orsakST0..1Angivelse av orsak till vårdbegäran som uttrycks i en textuell beskrivning.
För remiss benämns detta vanligtvis frågeställning.
För vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part benämns detta sökorsak.
prioritetCD_CV0..1Kod för hälso- och sjukvårdens prioritering av vårdbegäran.

Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part


Beskrivning
Klassen vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part håller information om vårdbegäran från patient, företrädare för patient eller tredje part.

Vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part initierar den individanpassade vårdprocessen. I denna klass dokumenteras även orsaken till vårdbegäran.

Det finns en speciell typ av vårdbegäran för egen räkning som gäller att patienten vänder sig till specialistvården utan att gå via primärvården. Detta har vardagligt olika benämningar, till exempel "egen vårdbegäran" eller "egenremiss". Sådana benämningar bör undvikas i fackspråket.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
orsakskodCD_CV0..1Kod för den orsak som avses.
Om det är en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part används kod för sökorsak.

Vårdbegäranstatus


Beskrivning
Status för vårdbegäran.

Detta kan exempelvis vara mottagits, bedömts eller accepterats.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV1Kod för den status som vårdbegäran har. Attributet kan exempelvis användas för att beskriva att vårdbegäran har mottagits, bedömts eller accepterats.
tidpunktTS1Angivelse av vid vilken tidpunkt status för en vårdbegäran uppnåtts.

Vårdkontakt


Beskrivning
Klassen vårdkontakt innehåller information om kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och distanskontakt. I den nationella statistiken räknas endast sådana vårdkontakter som har dokumenterats i patientens journal.

Attribut
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV|ST0..1Kod för den typ av vårdkontakt som avses, exempelvis vårdtillfälle, öppenvårdsbesök eller hemsjukvårdsbesök.
tidIVL(TS)1Angivelse av under vilken tid en vårdkontakt skett, är planerad att ske eller önskas ske.
statusCD_CV1Angivelse av vårdkontaktens status, för att dokumentera om en vårdkontakt till exempel är utförd, pågående eller planerad.
inskrivenFrånCD_CV0..1Kod för att ange varifrån en patient kommer när den skrivs in på till exempel en vårdavdelning. Patienten kan exempelvis komma från sin bostad, annat sjukhus eller särskilt boende.
utskrivenTillCD_CV0..1Kod för att ange vart en patient skrivs ut till, exempelvis till sin bostad, annat sjukhus eller särskilt boende.