Start / Nationell informationsstruktur  / Begreppsmodell Vård och omsorg

Begreppsmodell - Vård och omsorg


Vård och omsorg NI - Aktivitet (inom vård och omsorg) NI - Annan person NI - Bedömning NI - Beslut (inom vård och omsorg) NI - Handling (inom vård och omsorg) NI - Individanpassad process (inom vård och omsorg) NI - Kommunikationssätt NI - Måltillstånd (inom vård och omsorg) NI - Observerat tillstånd (inom vård och omsorg) NI - Omgivningsfaktorer NI - Organisation NI - Organisation (inom vård och omsorg) NI - Person NI - Resurs (inom vård och omsorg) NI - Samtycke NI - Ställningstagande NI - Tillstånd (inom vård och omsorg) NI - Uppgift i patientjournal eller personakt NI - Vård- och omsorgsinitiering NI - Vård- och omsorgspersonal NI - Vård- och omsorgsplan NI - Vård- och omsorgstagare NI - Annan personAktivitet (inom vård och omsorg)


Beskrivning och kommentarer
Något som kan utföras av någon eller något inom vård och omsorg. Aktiviteter inom vård och omsorg syftar till att identifiera och hantera tillstånd eller problem hos vård- och omsorgstagaren och utgörs av till exempel utredning, genomförande och uppföljning.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Aktivitet


Annan person


Beskrivning och kommentarer
Person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men inte är vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal.
Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Bedömning


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
åtgärd i form av ett omdöme grundat på insamlad information Exempel: biståndsbedömning, funktionsbedömning.
Länk till termbanken: Bedömning

Beskrivning och kommentarer
Termen bedömning kan också stå för själva resultatet av aktiviteten bedöma.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Aktivitet eller Observation


Beslut (inom vård och omsorg)


Beskrivning och kommentarer
Avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om insatser inom socialtjänst.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Beslut med tillhörande beslutsstatus


Handling (inom vård och omsorg)


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel
Länk till termbanken: Handling (inom vård och omsorg)

Beskrivning och kommentarer
Information som upprättas eller inkommer i samband med vård och omsorg för en individ. En handling består av information som behandlas och fungerar som en enhet och kan innehålla en eller flera uppgifter.


En handling kan behöva tillföras olika typer av metadata, exempelvis titel på en individuell plan (som i sig består av enskilda uppgifter), eller dokumentation om att en handling har lämnats ut till annan myndighet.

Grundläggande bestämmelser om allmänna handlingar finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Dokument


Individanpassad process (inom vård och omsorg)


Beskrivning och kommentarer
Den individuellt anpassade process inom vård och omsorg som en vård- och omsorgstagare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem och tillstånd. Processen innefattar hela processen från vård- och omsorgsinitiering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Individanpassad process


Kommunikationssätt


Beskrivning och kommentarer
En persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en brukare vill använda språket finska i kommunikation kring sina behov, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns situation på georgiska. Ett annat exempel är en patient som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer.
En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger.Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Kommunikationssätt


Måltillstånd (inom vård och omsorg)


Beskrivning och kommentarer
Tillstånd som inte har observerats men som vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal önskar uppnå. Exempel på måltillstånd är att vård- och omsorgstagaren ska bli fri från sjukdom eller kunna bo kvar hemma.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Observation med attributet status satt till "mål" samt attributet värde och vid behov attributet typ


Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)


Beskrivning och kommentarer
Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som uppmärksammats exempelvis av vård- och omsorgstagaren själv eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på observerat tillstånd är smärta och svårighet att klä sig själv.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Observation med attributet status, attributet värde och vid behov attributet typ


Omgivningsfaktorer


Beskrivning och kommentarer
Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar.
Omgivningsfaktorerna kan påverka vård- och omsorgstagarens tillstånd.
Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Observation med attributet status, attributet värde och vid behov attributet typ


Organisation


Beskrivning och kommentarer
Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna.
Exempel är enskilda verksamheter inom socialtjänst, organisationer inom skolväsende eller polismyndighet.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Organisation


Organisation (inom vård och omsorg)


Beskrivning och kommentarer
Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom vård och omsorg.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Organisation


Person


Beskrivning och kommentarer
Mänsklig individ.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Person


Resurs (inom vård och omsorg)


Beskrivning och kommentarer
Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom vård och omsorg och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård och pengar som betalas ut till brukaren inom socialtjänst.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Resurs


Samtycke


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller
Länk till termbanken: SamtyckeRelationer till andra modeller
Vård och omsorg:
Samtycke

Informationsmodell:
Beslut med attributen kod och bifall


Ställningstagande


Beskrivning och kommentarer
Uttryckande av viss åsikt (i viss fråga, vanligen innebärande att man stöder något alternativ).

I vissa situationer avgör en viss parts ställningstagande frågan. Ställningstagandet fungerar i dessa fall i praktiken som beslut.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Observation eller Beslut


Tillstånd (inom vård och omsorg)


Beskrivning och kommentarer
Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som hanteras inom vård och omsorg. Tillstånd (inom vård och omsorg) kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Observation med attributet status, attributet värde och vid behov attributet typ


Uppgift i patientjournal eller personakt


Beskrivning och kommentarer
Uppgift som dokumenteras om en vård- och omsorgstagare i en patientjournal eller i en personakt. Exempel är olika observerade tillstånd, bedömda problem eller planerade och utförda aktiviteter.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Uppgift i patientjournal eller personakt


Vård- och omsorgsinitiering


Beskrivning och kommentarer
Initiering av den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare tar kontakt med eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård initieras processen genom en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part och inom socialtjänsten initieras processen av aktualisering.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Vård- och omsorgsinitiering


Vård- och omsorgspersonal


Beskrivning och kommentarer
De personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Benämningen vård- och omsorgspersonal omfattar hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänstpersonal som inom sitt yrke utför hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Benämningen används när det finns behov av att inte särskilja dem.Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Vård- och omsorgspersonal


Vård- och omsorgsplan


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
Definition: dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg Anmärkning: Begreppet vård- och omsorgsplan är ett övergripande begrepp som omfattar samtliga planer inom vård och omsorg och är att betrakta som en rubrik. Det finns såväl standardiserade som individuella vård- och omsorgsplaner. Individuella planer dokumenteras i patientjournalen (i enlighet med patientdatalagen) eller i personakten. Vård- och omsorgsplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Länk till termbanken: Vård- och omsorgsplanRelationer till andra modeller
Informationsmodell:
Dokument med klassen Samband där attributet typ är satt till "består av", klassen Aktivitet med attributet status satt till "planerad" och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till "mål" och attributet värde


Vård- och omsorgstagare


Beskrivning och kommentarer
Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (patient) och/eller som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt inriktade insatser från socialtjänsten (brukare).

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Vård- och omsorgstagare