Start / Nationell informationsstruktur NI 2023:1 / Begreppsmodell Annan person

Begreppsmodell - Annan person


Annan person NI - Anhörig NI - Annan person NI - Företrädare NI - Förmyndare NI - Förvaltare NI - God man NI - Maka NI - Make NI - Målsägande NI - Närstående NI - Ombud NI - Registrerad partner NI - Sambo NI - VårdnadshavareAnhörig


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Länk till termbanken: Anhörig

Beskrivning och kommentarer
Exempel på anhöriga som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är make/maka, registrerad partner och sambo.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Annan person


Beskrivning och kommentarer
Person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men inte är vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal.
Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Företrädare


Beskrivning och kommentarer
Person som är utsedd att företräda en enskild i rättsliga frågor eller i vissa fall även på annat sätt än rättsligt sörja för den enskilde. Det kan innebära att se till att den enskilde får den vård som han eller hon behöver. I vissa fall leder företrädarskapet till att den enskildes rättshandlingsförmåga kan begränsas.
Exempel på företrädare som särskilt pekas ut som personer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är god man, förvaltare, vårdnadshavare och ombud. En förmyndare är också en typ av företrädare, men pekas inte särskilt ut som person som det ska dokumenteras om.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Förmyndare


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
person som utövar förmynderskap term: förmyndarskap definition: förvaltning av omyndigs egendom samt befogenheter att företräda denne i andra angelägenheter än dem som rör dennes person
Länk till termbanken: FörmyndareFörvaltare


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
Definition: person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad Anmärkning: God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.
Länk till termbanken: FörvaltareRelationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


God man


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
Definition: person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas Anmärkning: God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.
Länk till termbanken: God manRelationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Maka


Beskrivning och kommentarer
Kvinnlig part i äktenskap.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Make


Beskrivning och kommentarer
Manlig part i äktenskap.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Målsägande


Beskrivning och kommentarer
Person som blivit utsatt för ett brott eller lidit skada på grund av ett brott.

I tillämpliga fall ska det dokumenteras om målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Närstående


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
person som den enskilde anser sig ha en nära relation till Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Länk till termbanken: NärståendeRelationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Ombud


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
person som har fullmakt att föra talan för annan person eller grupp och bevaka personens eller gruppens intressen
Länk till termbanken: OmbudRelationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Registrerad partner


Beskrivning och kommentarer
Person som lever med annan person av samma kön och där parterna har låtit registrera sitt partnerskap .

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Sambo


Beskrivning och kommentarer
Person som stadigvarande bor tillsammans med en annan person i ett parförhållande och har gemensamt hushåll .

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ


Vårdnadshavare


Definition enligt Socialstyrelsens termbank
förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn Anmärkning: Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.
Länk till termbanken: Vårdnadshavare

Beskrivning och kommentarer
Den vårdnadshavare som utses av domstol kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Relationer till andra modeller
Informationsmodell:
Annan person med attributet typ