Start / Nationella tillämpningar

Nationella tillämpningar

Nationella tillämpningar utgår från den nationella informationsstrukturens referensmodeller och från nationella informationsmängder (NIM). Nationella tillämpningar beskriver hur information ska struktureras med tillhörande relationer och enhetliga begrepp, termer och koder för att tillgodose ett samlat informationsbehov utifrån ett avgränsat område. Ett exempel på en nationell tillämpning är modellerna för uppmärksamhetsinformation (se Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation 2019) som visar ett samlat informationsbehov kring det som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård och omsorg.
En nationell tillämpning beskriver inte specifikt processen i vilken informationen skapas och dokumenteras utan fokuserar, till skillnad från en nationell informationsmängd, på hur informationen återanvänds oavsett när den dokumenterats.

Läkemedelsområdet

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel, med utgångspunkt i Socialstyrelsens krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras, samt med hänsyn tagen till de behov som finns i samband med införandet av den kommande nationella läkemedelslistan. Syfte är att termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel, ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet har innefattat att ta fram tillämpade begrepps- och informationsmodeller, definitioner i termbanken samt koder för dokumentation.

Uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Målet är att tillhandahålla en nationellt överenskommen informationsspecifikation som stöd för en strukturerad och entydig dokumentation av uppmärksamhetsinformation.
Informationsspecifikationen riktar sig i första hand till systemägare och systemförvaltare inom offentliga och privata vårdgivare. Hälso- och sjukvårdspersonal som utvecklar dokumentationsriktlinjer kan också tillämpa delar av informationsspecifikationen såsom kodverkslistan.
Läs mer...