NIM - SymtomMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Symtom
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord hälsotillstånd, symtom


Beskrivning

Beskriver av en person upplevda avvikelser från det normala


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Symtom


Beskrivning av informationsklasser
Symtom : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..163771000052102 | symtom |
värdeANY1OID 1.2.752.116.1.1.1: ICD-10-SE eller << 64572001 |sjukdom och annat avvikande tillstånd|
statusCD_CV1kod från 56431000052106| urval observationsstatus
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad |
410592001 | trolig |
415684004 | misstänkt |
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt för observation
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation
allvarlighetsgradCD_CV0..1442452003 | livshotande |
59021000052107 | skadlig |
59031000052109 | besvärande |
negationBL_NONNULL1flagga som negerar betydelsen av observationen
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avsesKodverk

Symtom.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT OID 1.2.752.116.1.1.1: ICD-10-SE eller << 64572001 |sjukdom och annat avvikande tillstånd|

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon förRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar