Start / Nationell informationsstruktur / Processmodell Socialtjänst

Processmodel - Socialtjänst

Processmodell - Socialtjänst NI - Aktualisera NI - Besluta NI - Följa upp NI - Genomföra uppdrag NI - Utforma uppdrag NI - Utreda

Processteg Värde in Beskrivning Värde ut
Aktualisera Alternativ: Ansökan om bistånd Begäran om LSS-insats Anmälan Information på annat sätt Aktivitet som initierar processen hos nämnden. Vid anmälan eller information på annat sätt inleds en förhandsbedömning som avslutas med ett beslut om en utredning ska inledas. Det finns ingen föreskrift som kräver att förhandsbedömningen ska dokumenteras i personakten om beslutet är att ej inleda utredning. Förhandsbedömningen ingår inte i processmodellen. För ansökan om bistånd eller begäran om LSS-insats: Aktualiserad ansökan eller begäran För anmälan eller information på annat sätt: Beslut om att inleda utredning Beslut om att inte inleda utredning och avslut
Utreda Alternativ: Aktualiserad ansökan eller begäran Beslut om att inleda utredning Aktivitet där nämnden utreder och bedömer behov av och rätt till insatser för att uppnå måltillstånd. I steget ingår att inhämta samtycke till att ta behövliga kontakter och inhämta uppgifter under utredningen samt att kommunicera och samverka. Beslutsunderlag
Besluta Beslutsunderlag Aktivitet där nämnden fattar beslut genom att pröva rätt till insats eller annat beslut utifrån beslutsunderlaget. Hantering av underrättelse om beslut samt överklagande av beslut ingår också i detta steg. Beslutsunderlag
Utforma uppdrag Beslut Aktivitet där nämnden planerar för verkställighet av beslutet genom att utforma och överlämna uppdraget till utföraren. Beskrivning av uppdrag
Genomföra uppdrag Beskrivning av uppdrag Aktivitet där utföraren mottar, planerar och genomför beskrivet uppdrag. Utföraren följer kontinuerligt upp uppdraget. Resultat av genomfört uppdrag
Följa upp Resultat av genomfört uppdrag Aktiviteter där nämnden planerar och genomför en uppföljning av att: Den enskilde fått insatsen utförd enligt beslut. Uppdraget har följt den planering och de fastställda mål som har gjorts tillsammans med den enskilde. Förändrade omständigheter och händelser av betydelse har hanterats. Resultat av genomförd uppföljning