Start / Nationell informationsstruktur / Processmodell Hälso- och sjukvård

Processmodel - Hälso- och sjukvård

Processmodell - Hälso- och sjukvård NI - Bedöma behov av utredning NI - Bedöma behov av åtgärder NI - Följa upp NI - Ta emot vårdbegäran för egen räkning NI - Utreda NI - Åtgärda

Processteg Värde in Beskrivning Värde ut
Ta emot vårdbegäran för egen räkning Vårdbegäran för egen räkning med patientens sökorsak Aktivitet som startar den individanpassade vårdprocessen genom att patienten eller företrädare för patienten kontaktar eller blir kontaktad av hälso- och sjukvården Sökorsak
Bedöma behov av utredning Sökorsak Aktiviteter där hälso- och sjukvårdspersonal bedömer behov av att starta en utredning samt val av metodik för utredningen Alternativ:
Avgörande för att utreda hälsotillstånd samt vald metodik
Inget behov av att utreda föreligger och processen avslutas
Utreda Behov av att utreda hälsotillstånd samt vald metodik Aktiviteter där hälso- och sjukvårdspersonal genomför en utredning (inklusive eventuella delsteg planera, utreda, analysera).
Baserat på resultatet av utredningen kan detta steg behöva upprepas flera gånger
Alternativ:
Utrett hälsotillstånd
Behov av ytterligare utredning för att fastställa patientens hälsotillstånd (upprepa "Utreda")
Bedöma behov av åtgärder Utrett hälsotillstånd Aktiviteter där hälso- och sjukvårdspersonal bedömer om utrett hälsotillstånd är åtgärdsmotiverande samt vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för att uppnå måltillstånd Alternativ:
Avgörande för att förändra ett visst hälsotillstånd samt vald metodik för att uppnå måltillstånd
Inget behov att åtgärda föreligger och processen avslutas
Åtgärda Behov av att förändra visst hälsotillstånd för att uppnå måltillstånd samt vald metodik Aktiviteter där hälso- och sjukvårdspersonal genomför åtgärder (inklusive eventuella delsteg planera, åtgärda, analysera) för att uppnå måltillstånd. Baserat på resultat av genomförda åtgärder kan detta steg behöva upprepas flera gånger Alternativ:
Resultat av genomförda åtgärder
Följa upp Resultat av genomförda åtgärder Aktiviteter där en hälso- och sjukvårdspersonal genomför en uppföljning av hela processens resultat gentemot uppsatt måltillstånd Alternativ:
Bedömd och beskriven effekt av åtgärder gentemot måltillstånd Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare utredningar föreligger (återgå till "bedöma behov av utredning")
Måltillstånd uppnås inte och behov av ytterligare åtgärder föreligger (återgå till "bedöma behov av åtgärder")