Start / Nationella informationsmängder / Behov (Socialtjänst)

NIM - Behov (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-Behov
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord behov, person


Beskrivning

används för att beskriva information en persons uttryckliga behov


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Behov (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Behov : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod för den typ av behov som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde
värdeANY1textuell beskrivning av behov om det inte framgår av attributet kod
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt/tidsintervall då behov bedömts föreliggaKodverk

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon förRefererade NIM:ar