Start / Nationella informationsmängder / Överkänslighetsutredning

NIM - ÖverkänslighetsutredningMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Överkänslighetsutredning
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-04-16
Publicerad 2021-04-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord åtgärd, överkänslighetsutredning, bedömning av allergisjukdom, utredning av överkänslighetstillstånd


Beskrivning

NIM för överkänslighetsutredning används för att beskriva aktiviteten överkänslighetsutredning för bedömning av allergisjukdom


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Det finns utkast på mer specialiserade urval för de mest vanligt förekommande agens, symptom och utredningsmetoder som inte visas i modellen. För utredning av överkänslighet pågår ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Equalis för att ta fram relevanta urval av NPU-koder för laboratorietester. För att ta del av dessa urval, kontakta Socialstyrelsens förvaltning.


Informationsmodell

NIM - Överkänslighetsutredning


Beskrivning av informationsklasser


Överkänslighetsagens : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från urval agens överkänslighet eller << 105590001 | substans |

Refererar till : Deltagande
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV155351000052104 | objekt |

Överkänslighetsagens födoämne : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..169091000052104 | urval agens födoämnesöverkänslighet |

Refererar till : Deltagande
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV155351000052104 | objekt |

Bild : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1id för bild

Symtom relevant för överkänslighet : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV166941000052100 | urval symtom på överkänslighet |
statusCD_CV1410605003 | observerad förekomst |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad förekomst |

Överkänslighetstredning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..166841000052106 | utredning av överkänslighet |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid

Underlag :
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning

Resultat av elimineringstest av födoämne : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1406212004 | immunstatus för överkänslighetsreaktion |
värdeCD_CV1 | positiv |
260385009 | negativ |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Elimineringstest av födoämne : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1278846007 | dietära åtgärder |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid

Resultat av pricktest plusmetod : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1251348006 | hudreaktion |
värdePQ1reaktionen uttryckt i plusgradering (1+, 2+, 3+ etc.
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Resultat av provokationstest : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1406212004 | immunstatus för överkänslighetsreaktion |
värdeCD_CV1 | positiv |
260385009 | negativ |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextangivelse av överkänslighetsagens i de fall då kodat agens saknas eller behöver preciseras ytterligare
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Bedömning av bildmaterial : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV1kod för resultat av bildanalys
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Bildanalys : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..124587005 | bildanalys |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses

Resultat av pricktest i milimeter : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1251348006 | hudreaktion |
värde PQ1reaktionens medeldiameter uttryckt i millimeter (kod: mm)
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS0..1tid då resultat observerats

Resultat av laboratorieanalys : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från OID: 1.2.752.108.1 NPU
värdeANY1resultat
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Provokationstest : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..152424002 | provokationstest |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid

Pricktest : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..137968009 | pricktest |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid
Kodverk

Urval agens överkänslighet eller << 105590001 substans
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Urval agens födoämnesöverkänslighet
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Urval symtom på överkänslighet
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - ResursNIM resurs används för att beskriva något som kan tas i anspråk för eller krävs inom hälso- och sjukvård. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel eller organ.
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - SubstansNIM substans används för att beskriva aktiva kemiska beståndsdelar av allergener, medel, ämnen, kemikalier, läkemedel och material
NIM - ÖverkänslighetstillståndNIM överkänslighetstillstånd används för att beskriva observationen överkänslighetstillstånd