NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Brukare

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Exempel på brukare som särskilt pekas ut som person som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall är registerledare och medsökande.

Om en ansökan om ekonomiskt bistånd gäller för fler än en person i ett hushåll får en gemensam personakt upprättas. Brukare i ett hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd och i vars namn personakten upprättas kallas ibland registerledare. Den som inte är registerledare kallas ibland medsökande. I vissa fall benämner man istället registerledaren sökande.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Brukare
 Aktualisering
 har : Association
 Brukare
 Behov
 avser : Association
 Brukare
 Personakt
 antar rollen : Association
 Brukare
 Person
 kan behöva dokumenteras om : Association
 Brukare
 Kommunikationssätt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgstagare
Socialstyrelsens termbank Text Brukare i Socialstyrelsens termbank
(inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten

Anmärkning: Brukare används som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa. Observera att brukare även inkluderar personer som är tvångsomhändertagna, det vill säga personer som får vård enligt LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVM, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, med andra ord när insatserna från socialtjänsten inte är frivilligt mottagna. Ordet brukare anger att personen tar en insats i bruk oavsett om den är frivilligt mottagen eller ges med tvång. Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda i stället, till exempel assistansanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, tvångsomhändertagen.
Motsvaras i informationsmodellen Text Brukare

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI