NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Beslut

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom socialtjänst. Alla aktiviteter inom socialtjänst föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten, exempelvis att kalla brukaren till ett personligt möte. Slutligt beslut pekas särskilt ut som beslut som ska dokumenteras explicit i tillämpliga fall. Slutligt beslut avser beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken. Det slutliga beslutet avgör i allmänhet sakfrågan i ett ärende, utom vid avskrivningsbeslut och avvisningsbeslut.  

 

Samtyckesbeslut, det vill säga ’tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke’ är en annan typ av beslut och vissa av dem ska dokumenteras explicit. Exempelvis beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Enligt samma paragraf måste återkallade samtycken dokumenteras. Detta dokumenteras som ett beslut i den specifika frågan fattat av brukaren med bifallsflagga satt till falskt. 

 

Via deltagandetypen beslutsfattare framgår det om beslutet har fattats av brukare eller socialtjänstpersonal.

 

Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel. Om beslutsstatus inte är angivet ska detta tolkas som att beslutet är giltigt så länge det inte existerar ett nytt beslut som ersätter detta.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 0..1 CD_CV

Kod för det som beslutet avser, exempelvis överflyttning till annat LVM-hem enligt 7 kap. 10 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla särskilda villkor som hänger samman med beslutet.

motivering 0..1 ST

Textuell motivering till beslut.

 

Krav på dokumentation om motivering till beslut återfinns exempelvis i 32 § förvaltningslagen (2017:900) Motivering av beslut.

tidpunkt 0..1 TS

Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

 

Tidpunkt kan utelämnas om det är okänt när beslutet fattades. Dokumentationstidpunkt från klassen uppgift i patientjournal kan då användas för att visa när beslutet dokumenterades.

bifall 0..1 BL_NONNULL

Värde som visar om beslutet är ett bifall till det frågan avser (bifall = sant) eller ett avslag (bifall = falskt). 

Värdet kan utelämnas om beslutet inte består av en frågeställning som antas eller avfärdas i sin helhet.

 

Ett exempel på detta kan vara beslut om insats enligt SoL tillsammans med bifallsflaggan "sant" betyder att beslut har fattats om att brukaren har rätt till insats. 

 

Relationer
Namn Början Slut
 gäller : Association
 Beslutsstatus
 Beslut
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Beslut

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Beslut
Koncept Text Beslut (inom socialtjänst)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI