NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Beslutsstatus

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

 

Klassen beslutsstatus håller information om vilken status ett visst beslut har. Klassen används för att ange att ett beslut exempelvis har vunnit laga kraft eller har återkallats. Om beslutsstatus inte är angivet ska detta tolkas som att beslutet är giltigt så länge det inte existerar ett nytt beslut som ersätter detta.  

  

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 1 CD_CV

Kod för den status som beslutet har. Attributet kan exempelvis användas för att beskriva att beslutet har vunnit laga kraft eller att det inte längre gäller.

tidpunkt 1 TS

Angivelse av vid vilken tidpunkt statusen för ett beslut börjar gälla.

dokumentationstidpunkt 1 TS

Angivelse av den tidpunkt vid vilken statusen lagrats.

Relationer
Namn Början Slut
 gäller : Association
 Beslutsstatus
 Beslut
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus
 Socialtjänstpersonal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Beslut (inom socialtjänst)
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Beslutsstatus

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI