NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Tillämpad modell

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen Tillämpad modell beskriver hur information om en specifik företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal och tillhörande relationer. En tillämpad modell skapar därmed förutsättningar för semantisk interoperabilitet. Exempel är den tillämpade modellen som beskriver den på förhand fastställda strukturen för dödsorsaksintyget.    

De uppgifter i patientjournal med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.    

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 1 CD_CV

Angivelse av versionsoberoende identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses, exempelvis identitetsbeteckningen för den struktur som representerar ett dödsorsaksintyg.

nyckelord 0..* CD_CV|ST

Attributet kan användas för att hitta en delmängd av tillämpade modeller som berör ett visst ämne av intresse. Ett exempel på detta kan vara två tillämpade modeller för "strålterapi", respektive "kirurgi" som båda kan kategoriseras med nyckelordet "åtgärd". Attributet tillåter även nyckelord i fritext då lämplig kod saknas.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av tillämpad modell.

Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

Relationer
Namn Början Slut
 följer : Association
 Dokument
 Tillämpad modell
  : Usage
 Tillämpad modell
 Uppgift i patientjournal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Standardiserad vy

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI