NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Tillämpad modell

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen tillämpad modell beskriver hur information om en viss företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med tillhörande relationer. En tillämpad modell skapar därmed förutsättningar för semantisk interoperabilitet. Exempel är den tillämpade modell som beskriver den på förhand fastställda strukturen för ansökan om vård med stöd enligt LVU 4 §.    

De uppgifter i personakt med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.    

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 1 CD_CV

Angivelse av versionsoberoende identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses. Exempelvis identitetsbeteckningen för den specifika struktur som anger hur ett visst intyg ska utformas, t.ex. ansökan om vård med stöd enligt LVU 4§.

nyckelord 0..* CD_CV|ST

Angivelse av kod eller fritextkategorisering av en tillämpad modell.

Attributet kan användas för att hitta en delmängd av tillämpade modeller som berör ett visst ämne av intresse. Ett exempel på detta kan vara två tillämpade modeller för "utredning ekonomiskt bistånd", respektive "utredning barn och ungdom" som båda kan kategoriseras med nyckelordet "utredning". Attributet tillåter även nyckelord i fritext då lämplig kod saknas.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av tillämpad modell.

Relationer
Namn Början Slut
 baseras på : Association
 Dokument2
 Tillämpad modell
 följer : Association
 Dokument
 Tillämpad modell
  : Beroende
 Tillämpad modell
 Uppgift i personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Standardiserad vy

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI