NI

Vy annan person

Klass - Förvaltare

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Företrädare
 Förvaltare

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ
Socialstyrelsens termbank Text Förvaltare i Socialstyrelsens termbank
Definition: person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att
vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad

Anmärkning: God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI