NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Behandlingsplan enligt LVU

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Individuell plan inom socialtjänst som ska finnas när nämnden har beslutat att en ung person behöver regelbunden kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson eller när den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten och när samtycke inte har lämnats.

 

Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Behandlingsplan enligt LVU

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan
Motsvaras i informationsmodellen Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI