NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdkontakt

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vårdkontakt innehåller information om kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och distanskontakt. I den nationella statistiken räknas endast sådana vårdkontakter som har dokumenterats i patientens journal.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CD_CV|ST

Kod för den typ av vårdkontakt som avses, exempelvis vårdtillfälle, öppenvårdsbesök eller hemsjukvårdsbesök.

tid 1 IVL(TS)

Angivelse av under vilken tid en vårdkontakt skett, är planerad att ske eller önskas ske.

status 1 CD_CV

Angivelse av vårdkontaktens status, för att dokumentera om en vårdkontakt till exempel är utförd, pågående eller planerad.

inskrivenFrån 0..1 CD_CV

Kod för att ange varifrån en patient kommer när den skrivs in på till exempel en vårdavdelning. Patienten kan exempelvis komma från sin bostad, annat sjukhus eller särskilt boende.

utskrivenTill 0..1 CD_CV

Kod för att ange vart en patient skrivs ut till, exempelvis till sin bostad, annat sjukhus eller särskilt boende.

Relationer
Namn Början Slut
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Vårdkontakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Saknas
Koncept Text Vårdkontakt

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI