NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Beslut

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om insatser inom socialtjänst.

Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel.Om beslutsstatus inte är angivet ska detta tolkas som att beslutet är giltigt så länge det inte existerar ett nytt beslut som ersätter detta.   

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 0..1 CD_CV

Kod för det beslutet avser, exempelvis avvikelse från en behandlingsrekommendation inom hälso- och sjukvård eller överflyttning till annat LVM-hem inom socialtjänst. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla motiveringen till beslutet eller särskilda villkor som hänger samman med beslutet.

motivering 0..1 ST

Textuell motivering till beslut.

 

Krav på dokumentation om motivering till beslut återfinns exempelvis i 32 § förvaltningslagen (2017:900) Motivering av beslut.

tidpunkt 0..1 TS

Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

bifall 0..1 BL_NONNULL

Flagga som anger huruvida det som avses i attributet kod bifalles eller ej. Värdet sant innebär att det beslutet avsåg tillstyrktes, värdet falskt innebär att det beslutet avsåg avslogs.

Relationer
Namn Början Slut
 gäller : Association
 Beslutsstatus
 Beslut
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Beslut

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Beslut (inom vård och omsorg)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI