NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Hälso- och sjukvårdspersonal

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Hälso- och sjukvårdspersonal som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är läkare, sjuksköterska, verksamhetschef och chefsöverläkare.

En läkare är en person som har svensk läkarlegitimation eller som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare.

En person som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare är en person som har läkarexamen eller motsvarande medicinsk utbildning, men som saknar läkarlegitimation. Bestämmelser om detta finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

En sjuksköterska är en person som har svensk sjuksköterskelegitimation eller som på vissa villkor, t.ex. genom ett särskilt förordnande, tillåts utöva yrke som sjuksköterska. 

En verksamhetschef är en person som utsetts av en vårdgivare att svara för ledningen av en verksamhet inom hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.      

En chefsöverläkare är en läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter som rör rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård och som har specialistkompetens inom någon av dessa psykiatriska specialiteter. Tidigare kallades den läkare som inom sluten vård hade ledningsansvaret för isolering enligt smittskyddslagen för chefsöverläkare, men i dag används benämningen verksamhetschef.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Vårdenhet
 antar rollen : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgspersonal
Motsvaras i informationsmodellen Text Hälso- och sjukvårdspersonal
Socialstyrelsens termbank Text Hälso- och sjukvårdspersonal i Socialstyrelsens termbank
person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård
Anmärkning: Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI