NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Observation

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden skulle kunna observeras om en brukare. Exempelvis kan en funktionsnedsättning vara något som observeras.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CD_CV

Kod för den typ av observation som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempelvis kan typ motsvara ”att lyfta och bära föremål”. Attributet värde innehåller då den gradering/nivå på funktionen som brukaren har.

värde 1 ANY

Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet. Exempelvis så skulle observationens typ kunna motsvara ”att lyfta och bära föremål” och då innehåller värde-attributet gradering/nivå på funktionen som brukaren har. Om observationen avser ett måltillstånd motsvarar värde det resultat man önskar observera för att målet ska uppfyllas. Notera att även observationer vars representation dokumenteras som fritext använder attributet värde.

status 1 CD_CV

Kod för observationens status, exempelvis för att dokumentera om det tillstånd som beskrivs har funnits eller är ett potentiellt tillstånd. En instans av klassen observation kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera ett måltillstånd som senare uppfylls så dokumenteras detta som två instanser av klassen observation, en med status måltillstånd och en med status observerat.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs.  

tid 0..1 TS|IVL(TS)

Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom eller förväntas förekomma. Exempelvis så kan tidsattributet ange att brukaren har haft ekonomiska svårigheter sedan mars 2014 även om detta dokumenteras först sex månader senare. Om observationen är ett måltillstånd anger tidsattributet när detta tillstånd önskas vara uppnått.

Observationens tid skiljer sig vanligtvis från dokumentationstidpunkt för uppgift i personakt som beskriver när tillståndet dokumenterades, vilket alltid sker i efterhand.

Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt eller IVL(TS) för tidsintervall användas.

Relationer
Namn Början Slut
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Observation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Observation
Koncept Text Avsett tillstånd (inom socialtjänst), Behov, Måltillstånd (inom socialtjänst), Observerat tillstånd (inom socialtjänst), Omgivningsfaktorer, Problem (inom socialtjänst), Tillstånd (inom socialtjänst) och Önskat tillstånd (inom socialtjänst)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI