NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Individuell plan enligt LSS

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Individuell plan enligt LSS

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Individuell plan enligt LSS i Socialstyrelsens termbank
Definition: vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av och tagits fram i samråd med den enskilde som har beviljats insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Anmärkning:  Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne.

Den individuella planen enligt LSS ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas. Den kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Även insatser/åtgärder som vidtas av andra aktörer utanför vård- och omsorgsområdet ska beskrivas.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov och önskemål.

Den individuella planen enligt LSS används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan
Motsvaras i informationsmodellen Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI