NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Dokument2

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen dokument håller information om en samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper.

Ett dokument består av flera uppgifter i patientjournal. Ett dokument kan bestå av ett visst antal uppgifter från patientjournalen som exempelvis lämnas ut som ett intyg. Ett dokument kan också inkomma och tillföras patientjournalen, såsom ett remissvar. Dokument som är strukturerade kan ha explicita samband mellan de uppgifter i patientjournal som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i en tidigare observation.

 

Ett dokument kan också följa en standardiserad vy, som innehåller en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal med vissa specifika samband. Exempel är ett dödsorsaksintyg som följer den på förhand fastställda strukturen för denna specifika typ av intyg.

 

 

för HoS - upprätta SIP? förklara skillnad mot plan

för socialtjänst ha exempel för

upprättade - beslutsunderlag

utlämnade - beslut - förklara skillnad mot beslutsklassen

inkomna - SIP - förklara skillnad mot plan 

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 0..1 CV

Kod för den typ av dokument som avses.

 

 

 

AA: Här behövs exempel.

Få in skrivning om att här avses både dokument som är ostrukturerade och strukturerade.

titel 0..1 ST

AA: Ska ordet titel användas? Är det inte namnet på dokumentet som avses? Framgår inte det av typen?

Relationer
Namn Början Slut
 baseras på : Association
 Dokument2
 Tillämpad modell