NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Aktivitet

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst och som är inriktat på visst resultat. Inom socialtjänst förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av individuellt inriktade insatser och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda eller planerade.

Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det i tillämpliga fall för statistikuppföljning ska dokumenteras om är matdistribution.

 

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

 

Observera att insats även används inom socialtjänsten i stället för det längre individuellt inriktad insats, se anmärkningen till individuellt inriktad insats.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 0..1 CD_CV

Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av insatser.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

status 1 CD_CV

Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad insats som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.

metod 0..1 CD_CV

Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.

Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till attributet kod i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

tid 0..1 TS|IVL(TS)|QSET(TS)

Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges.

Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.

Relationer
Namn Början Slut
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Aktivitet
  : Generalization
 Uppgift i personakt
 Aktivitet

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Aktivitet
Koncept Text Aktivitet (inom socialtjänst), Individuellt inriktad insats och Uppdrag

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI