NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Tillämpad modell

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen tillämpad modell beskriver hur information om en viss företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal eller personakt och tillhörande relationer. En tillämpad modell skapar därmed förutsättningar för semantisk interoperabilitet. Exempel är den tillämpade modellen som beskriver den på förhand fastställda strukturen för dödsorsaksintyget.    

De uppgifter i patientjournal eller personakt med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.    

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 1 CD_CV

Angivelse av identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses. Exempelvis identitetsbeteckningen för den specifika struktur som anger hur ett visst intyg ska utformas, t.ex. ett dödsorsaksintyg.

nyckelord 0..* CD_CV|ST

Angivelse av kod eller fritextkategorisering av en tillämpad modell.

Attributet kan användas för att hitta en delmängd av tillämpade modeller som berör ett visst ämne av intresse.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av tillämpad modell.

Används som komplement till attributet typ i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

Relationer
Namn Början Slut
 följer : Association
 Tillämpad modell
 Dokument
  : Beroende
 Tillämpad modell
 Uppgift i patientjournal eller personakt

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI