NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Samordnad individuell plan

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst)
 Samordnad individuell plan

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Samordnad individuell plan i Socialstyrelsens termbank
Definition: vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering

Anmärkning:  Den samordnade individuella planen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och förutsätter samtycke från den enskilde.

Även aktiviteter som planeras av andra än huvudmän inom vård och omsorg dokumenteras.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.

Den samordnade individuella planen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsplan
Motsvaras i informationsmodellen Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI