NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Plats

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen plats håller information om avgränsad geografisk eller fysisk yta med välbestämt läge. Här avses plats ur ett geografiskt eller fysiskt perspektiv, inte ur ett organisations- eller verksamhetsperspektiv. Exempel som särskilt pekas ut som plats som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är plats för dödsfall. Andra exempel kan vara väg där olycka skett, korridor eller rum där en patient befinner sig.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för plats.

typ 0..1 CD_CV

Kod för typ av plats, exempelvis väg, rum eller entré till byggnad.

namn 0..1 ST

Angivelse av platsens namn, exempelvis Saxenhovs badplats eller Tjolöholms slott.

belägenhetsadress 0..1 AD

Angivelse av adressinformation som specificerar var en plats geografiskt är belägen, exempelvis: "Valbo Byvägen 1, Gävle". Strukturen för en belägenhetsadres återfinns i svensk standard SS 637003:2015. En belägenhetsadress kan vara gemensam för flera platser. Ett exempel på detta kan vara en plats av typ rum som är en del av en plats av typen korridor. Dessa två platser kan ha samma belägenhetsadress som anger den byggnad de är belägna i.

Relationer
Namn Början Slut
 specificerar : Association
 Plats
 Position
 antar : Association
 Plats
 Roll för plats

Taggade värden
Namn Typ Värde
FHIR Text Location

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI