NI

Vy annan person

Klass - God man

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Företrädare
 God man

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ
Socialstyrelsens termbank Text God man i Socialstyrelsens termbank
Definition: person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas

Anmärkning: God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.

Förekommer i
Diagram
 Annan person Diagram
NI