NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Aktivitet

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom hälso- och sjukvård och som är inriktat på visst resultat. Det kan t.ex. röra sig om att hälso- och sjukvårdspersonal eller en medicinteknisk produkt utför något. Inom hälso- och sjukvård förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, behandling, planering, undervisning och utvärdering. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda eller planerade. Exempel på aktivitet är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 0..1 CD_CV

Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av åtgärder.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

status 1 CD_CV

Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad utredning som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.

metod 0..1 CD_CV

Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.

Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används som komplement till attributet kod i de fall en ytterligare textuell beskrivning krävs.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

tid 0..1 TS|IVL(TS)|QSET(TS)

Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges.

Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.

hastighet 0..1 ANY

Angivelse av hastighet för en viss aktivitet. Detta kan exempelvis avse hastighet för något som tillförs kroppen såsom läkemedel via infusion.

kommentar 0..1 ST

Angivelse av kommentar till aktivitet.

syfte 0..* CD_CV

Kod för att ange syfte med aktiviteten. Används i de fall då det inte framgår av klassens övriga attribut och det finns ett särskilt behov av att dokumentera syfte.

 

Exempel på syften som kan behöva dokumenteras är exempelvis preventiv avsikt, diagnostisk avsikt, kurativ avsikt, palliativ avsikt eller kombinationer därav.

kroppsställning 0..1 CD_CV

Kod för den position patienten befinner sig i under genomförande av aktivitet.

Exempel på kroppsställning är sittande eller liggande, där aktiviteten som helhet kan avse blodtrycksmätning i sittande ställning.

Relationer
Namn Början Slut
 utförs på : Association
 Aktivitet
 Kroppsstruktur
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal
 Aktivitet

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Aktivitet
Koncept Text Aktivitet (inom hälso- och sjukvård), Planerad aktivitet och Utförd aktivitet
FHIRClass Text Procedure, ...

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI