NI 2021:1

Start / Modeller / Begreppsmodell - Socialtjänst

Begreppsmodell - Socialtjänst

Hoppa till:
är ett:Association kan lämnas i:Association baseras på:Association är en:Association används i:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association är en:Association syftar till att uppnå:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association har uppdrag för:Association antar rollen:Association antar rollen:Association antar rollen:Association är en:Association kan påverka:Association dokumenteras inom:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association är en:Association är ett:Association är ett:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras i:Association dokumenteras som:Association  kan initiera:Association kan utföra:Association verkställs inom ramen för:Association består av:Association beskriver:Association avser:Association kan helt eller delvis tillgodoses av:Association har:Association uttrycker vad som
behövs för att uppnå:Association avser:Association avser:Association kan behöva dokumenteras om:Association kan behöva dokumenteras om:Association detaljeras i:Dependency Annan person Annan person Kommunikationssätt Samtycke Samtyckesbeslut Dokument (inom socialtjänst) Resurs (inom socialtjänst) Beslut (inom socialtjänst) Vårdplan inför placering Genomförandeplan vid placering av barn och unga Individuell plan enligt LSS Behandlingsplan enligt LVU Samordnad individuell plan Individuell plan (inom socialtjänst) Organisation Annan person Socialtjänstpersonal Uppgift i personakt Tillstånd (inom socialtjänst) Individanpassad process (inom socialtjänst) Organisation (inom socialtjänst) Enskild verksamhet Nämnd Statens institutionsstyrelse Uppdrag Omgivningsfaktorer Aktivitet (inom socialtjänst) Personakt Person Individuellt inriktad insats Måltillstånd (inom socialtjänst) Observerat tillstånd (inom socialtjänst) Behov Begäran om LSS-insats Ansökan om bistånd Information på annat sätt Anmälan Aktualisering Brukare
BegreppDefinition enligt Socialstyrelsens termbankBeskrivning och kommentarer enligt NIRelationer till andra modeller
Aktivitet (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst och som är inriktat på visst resultat. Inom socialtjänst förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av individuellt inriktade insatser och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda, önskade eller planerade. Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är matdistribution. Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket. Observera att insats även används inom socialtjänsten i stället för det längre individuellt inriktad insats, se anmärkningen till individuellt inriktad insats.Vård och omsorg: Aktivitet (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Aktivitet
Aktualisering

Till toppen av sidan
Aktualiseringen kan initiera en individanpassad process inom socialtjänst.
Anmälan

Till toppen av sidan
meddelande i vilket någon eller något anmäls Anmärkning: Anmälan inom vård och omsorg görs enligt bestämmelser i lag eller förordning.
Länk till termbanken: Anmälan
Vård och omsorg: Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell: Aktualisering med attributet typ
Annan person

Till toppen av sidan
Person som på något sätt är relaterad till brukaren men som inte är brukaren eller socialtjänstpersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en person ur allmänheten som gör en anmälan, en referensperson som lämnar uppgifter om en brukares personliga egenskaper (till exempel en anhörig) eller en sakkunnig som i sin yrkesroll kontaktas för att avge ett professionellt yttrande (till exempel hälso- och sjukvårdspersonal). De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Informationsmodell: Annan person med attributet typ
Ansökan om bistånd

Till toppen av sidan
begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen Anmärkning: En ansökan om bistånd innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. En ansökan om bistånd kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare.
Exempel: ansökan om ekonomiskt bistånd, ansökan om kontaktperson och ansökan om hemtjänst.
Länk till termbanken: Ansökan om bistånd
Vård och omsorg: Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell: Aktualisering med attributet typ
Begäran om LSS-insats

Till toppen av sidan
begäran till ansvarig nämnd om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Anmärkning: En begäran om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. En begäran om LSS-insats kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare.
Länk till termbanken: Begäran om LSS-insats
Vård och omsorg: Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell: Aktualisering med attributet typ
Behandlingsplan enligt LVU

Till toppen av sidan
Individuell plan inom socialtjänst som ska finnas när nämnden har beslutat att en ung person behöver regelbunden kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson eller när den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten och när samtycke inte har lämnats. Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.Vård och omsorg: Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell: Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde
Behov

Till toppen av sidan
Anspråk hos brukaren på att få hjälp med något denne inte klarar på egen hand. Exempel är behov av hjälp med matlagning eller behov av stöd att komma ur ett missbruk. Behovet kan uppfyllas med hjälp av insatser i form av hemtjänst (där matlagning kan ingå) eller placering på ett behandlingshem för missbrukare. Behovet kan vara bedömt av olika aktörer, exempelvis socialtjänstpersonal, brukaren eller någon person som är relaterad till brukaren.Vård och omsorg: Saknas

Informationsmodell: Observation med attributet status satt till "känd förekomst", attributet värde samt vid behov attributet typ
Beslut (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Avgörande i viss fråga inom socialtjänst. Alla aktiviteter inom socialtjänst föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten, exempelvis att kalla brukaren till ett personligt möte. Slutligt beslut pekas särskilt ut som beslut som ska dokumenteras explicit i tillämpliga fall. Slutligt beslut avser beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken. Det slutliga beslutet avgör i allmänhet sakfrågan i ett ärende, utom vid avskrivningsbeslut och avvisningsbeslut.Vård och omsorg: Beslut (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Beslut med tillhörande beslutsstatus
Brukare

Till toppen av sidan
(inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten Anmärkning: Brukare används som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa. Observera att brukare även inkluderar personer som är tvångsomhändertagna, det vill säga personer som får vård enligt LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVM, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, med andra ord när insatserna från socialtjänsten inte är frivilligt mottagna. Ordet brukare anger att personen tar en insats i bruk oavsett om den är frivilligt mottagen eller ges med tvång. Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda i stället, till exempel assistansanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, tvångsomhändertagen.
Länk till termbanken: Brukare
Exempel på brukare som särskilt pekas ut som person som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall är registerledare och medsökande. Om en ansökan om ekonomiskt bistånd gäller för fler än en person i ett hushåll får en gemensam personakt upprättas. Brukare i ett hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd och i vars namn personakten upprättas kallas ibland registerledare. Den som inte är registerledare kallas ibland medsökande. I vissa fall benämner man istället registerledaren sökande.Vård och omsorg: Vård- och omsorgstagare

Informationsmodell: Brukare
Dokument (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper. En specifik samling av information kan behöva hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av ett beslutsunderlag (som i sig består av enskilda uppgifter) eller dokumentation om att en viss samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i personakt som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat tillstånd.Vård och omsorg: Dokument (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Dokument
Enskild verksamhet

Till toppen av sidan
Organisation (inom socialtjänst), annan än en nämnd eller Statens institutionsstyrelse, som genomför en individuellt inriktad insats enligt ett uppdrag.Vård och omsorg: Organisation (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Organisation med attributet typ
Genomförandeplan vid placering av barn och unga

Till toppen av sidan
Individuell plan inom socialtjänst som beskriver hur den beslutade vården ska genomföras vid placering av ett barn eller en ung person. Denna typ av genomförandeplan finns reglerad i 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen, SoL. Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.Vård och omsorg: Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell: Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde
Individanpassad process (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Den individuellt anpassade process inom socialtjänst som en brukare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem, tillstånd och behov. Processen innefattar hela processen från aktualisering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljning kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.Vård och omsorg: Individanpassad process (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Individanpassad process i socialtjänst
Individuell plan (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Plan inom socialtjänst som beskriver planerade aktiviteterför en enskild brukare relaterat till ett specifikt måltillstånd, exempelvis individuell plan enligt LSS och vårdplan inför placering.Vård och omsorg: Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell: Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde
Individuell plan enligt LSS

Till toppen av sidan
Definition: vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av och tagits fram i samråd med den enskilde som har beviljats insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Anmärkning: Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne. Den individuella planen enligt LSS ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas. Den kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Även insatser/åtgärder som vidtas av andra aktörer utanför vård- och omsorgsområdet ska beskrivas. Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov och önskemål. Den individuella planen enligt LSS används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Länk till termbanken: Individuell plan enligt LSS
Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.Vård och omsorg: Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell: Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde
Individuellt inriktad insats

Till toppen av sidan
(Inom socialtjänst:) insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning. Anmärkning: Kortformen insats kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en insats från socialtjänsten som är individuellt inriktad. Annars bör man använda den längre termen individuellt inriktad insats. Individuellt inriktade insatser omfattar både insatser som är frivilligt mottagna av brukaren (bistånd och LSS-insatser) och insatser som ges med tvång med stöd av LVU eller LVM.
Länk till termbanken: Individuellt inriktad insats
Exempel på individuellt inriktad insats är försörjningsstöd, hemtjänst, daglig verksamhet och personlig assistans.Vård och omsorg: Saknas

Informationsmodell: Aktivitet
Information på annat sätt

Till toppen av sidan
Aktualisering genom information på annat sätt än genom en anmälan, ansökan eller begäran, om en omständighet som kan föranleda en åtgärd från nämnden.Vård och omsorg: Vård- och omsorgsinitiering

Informationsmodell: Aktualisering med attributet typ
Kommunikationssätt

Till toppen av sidan
En persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en brukare vill använda språket finska i kommunikation kring sina behov, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns situation på georgiska. Ett annat exempel är en brukare som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer. En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger. Vård och omsorg: Kommunikationssätt

Informationsmodell: Kommunikationssätt
Måltillstånd (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Tillstånd som inte har observerats men som brukaren eller socialtjänstpersonal önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Exempel på måltillstånd är att brukaren ska kunna klä på sig själv eller vara fri från missbruk.Vård och omsorg: Måltillstånd (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Observation med attributet status satt till ”mål” samt attributet värde och vid behov attributet typ
Nämnd

Till toppen av sidan
Organisation (inom socialtjänst) som fullgör kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda författningar. En nämnd kan både besluta om aktiviteter och själv utföra de beslutade aktiviteterna.Vård och omsorg: Organisation (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Organisation med attributet typ
Observerat tillstånd (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör. Bedömningen av det observerade tillståndet dokumenteras i form av exempelvis beskrivna tillstånd samt klassificering av dessa.Vård och omsorg: Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Observation med attributet status satt till ”observerad förekomst” samt attributet värde och vid behov attributet typ
Omgivningsfaktorer

Till toppen av sidan
Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. Omgivningsfaktorerna kan påverka brukarens tillstånd. Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.Vård och omsorg: Omgivningsfaktorer

Informationsmodell: Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde samt vid behov attributet typ
Organisation

Till toppen av sidan
Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel på organisation är organisation inom socialtjänst, skolväsende eller polismyndighet.Vård och omsorg: Organisation

Informationsmodell: Organisation
Organisation (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom socialtjänst. Exempel på organisation inom socialtjänst är nämnder och enskilda verksamheter.Vård och omsorg: Organisation (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Organisation
Person

Till toppen av sidan
Mänsklig individ.Vård och omsorg: Person

Informationsmodell: Person
Personakt

Till toppen av sidan
Akt som innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten eller verksamhet som bedrivs med stöd av LSS. Journalen är den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende samt för genomförande och uppföljning av en insats görs i kronologisk ordning.Vård och omsorg: Saknas

Informationsmodell: Samtliga uppgifter i personakt för en brukare
Resurs (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom socialtjänst och som inte avser personer eller organisationer. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är pengar som betalas ut till brukaren.Vård och omsorg: Resurs (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Resurs
Samordnad individuell plan

Till toppen av sidan
Definition: vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering Anmärkning: Den samordnade individuella planen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och förutsätter samtycke från den enskilde. Även aktiviteter som planeras av andra än huvudmän inom vård och omsorg dokumenteras. Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Den samordnade individuella planen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Länk till termbanken: Samordnad individuell plan
Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.Vård och omsorg: Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell: Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde
Samtycke

Till toppen av sidan
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller Anmärkning: Inom hälso- och sjukvård krävs samtycke för bl.a. tillgång till vårdinformation och för behandling av personuppgifter. Ett samtycke - ges av en person/patient eller av legal ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare för ett barn) - gäller tillgång till specificerad vårdinformation - gäller för en eller flera informationsmottagare. Observera att begreppet samtycke i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.
Länk till termbanken: Samtycke
Vård och omsorg: Samtycke

Informationsmodell: Beslut med attributen kod och bifall
Samtyckesbeslut

Till toppen av sidan
tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke
Länk till termbanken: Samtyckesbeslut
Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I socialtjänst är det endast brukaren eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig socialtjänstpersonalen. Exempelvis beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Enligt samma paragraf måste återkallade samtycken dokumenteras.Vård och omsorg: Samtyckesbeslut (inom vård- och omsorg)

Informationsmodell: Beslut med attributet kod
Socialtjänstpersonal

Till toppen av sidan
Person som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade. Exempel på det sistnämnda är någon som förestår en verksamhet (ibland kallad föreståndare) på ett HVB-hem, en personlig assistent eller boendestödjare. Exemplen handläggare och föreståndare pekas särskilt ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.Vård och omsorg: Vård- och omsorgspersonal

Informationsmodell: Socialtjänstpersonal
Statens institutionsstyrelse

Till toppen av sidan
Organisation (inom socialtjänst) som är statlig och utför en beslutad insats enligt ett uppdrag.Vård och omsorg: Organisation (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Organisation med attributet typ
Tillstånd (inom socialtjänst)

Till toppen av sidan
Tillstånd hos brukaren som hanteras inom socialtjänst. Tillstånd kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd. Exempel på tillstånd inom socialtjänst är funktionstillstånd.Vård och omsorg: Tillstånd (inom vård och omsorg)

Informationsmodell: Observation med attributet status satt till "känd förekomst" eller" mål", attributet värde och vid behov attributet typ
Uppdrag

Till toppen av sidan
En uppgift som ges till en utförare av individuellt inriktade insatser inom socialtjänst. Uppdraget kan avse hela eller delar av en insats.Vård och omsorg: Saknas

Informationsmodell: Aktivitet
Uppgift i personakt

Till toppen av sidan
Uppgift som dokumenteras i personakten. Exempel är uppgift om olika bedömningar, uppfattningar av behov, mål och beslut.Vård och omsorg: Uppgift i patientjournal eller personakt

Informationsmodell: Uppgift i personakt
Vårdplan inför placering

Till toppen av sidan
Individuell plan inom socialtjänst som bl.a. beskriver de särskilda insatser som behövs, det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas, målet med vården, och den vårdbehövandes syn på den planerade vården när någon behöver vårdas vid placering vid HVB eller familjehem. Denna vårdplan upprättas inför placering enligt både LVU och SoL och kan gälla både barn och vuxna. Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kommer att ses över.Vård och omsorg: Vård- och omsorgsplan

Informationsmodell: Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde