NI 2021:1

Start / Modeller / Begreppsmodell - Vård och omsorg

Begreppsmodell - Vård och omsorg

Hoppa till:
är ett:Association kan lämnas i:Association baseras på:Association är en:Association används i:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association syftar till att uppnå:Association antar rollen:Association är en:Association antar rollen:Association antar rollen:Association har uppdrag för:Association kan påverka:Association dokumenteras inom:Association är ett:Association är ett:Association ansvarar för:Association avser:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association initierar:Association avser:Association avser:Association kan föranleda:Association kan behöva dokumenteras om:Association kan behöva dokumenteras om:Association detaljeras i:Dependency Annan person Annan person Kommunikationssätt Samtycke Samtyckesbeslut Dokument (inom vård och omsorg) Resurs (inom vård och omsorg) Beslut (inom vård och omsorg) Vård- och omsorgsplan Organisation Annan person Vård- och omsorgspersonal Omgivningsfaktorer Uppgift i patientjournal eller personakt Organisation (inom vård och omsorg) Individanpassad process (inom vård och omsorg) Måltillstånd (inom vård och omsorg) Observerat tillstånd (inom vård och omsorg) Tillstånd (inom vård och omsorg) Aktivitet (inom vård och omsorg) Person Vård- och omsorgsinitiering Vård- och omsorgstagare
BegreppDefinition enligt Socialstyrelsens termbankBeskrivning och kommentarer enligt NIRelationer till andra modeller
Aktivitet (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Något som kan utföras av någon eller något inom vård och omsorg. Aktiviteter inom vård och omsorg syftar till att identifiera och hantera tillstånd eller problem hos vård- och omsorgstagaren och utgörs av till exempel utredning, genomförande och uppföljning.Informationsmodell: Aktivitet
Annan person

Till toppen av sidan
Person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men inte är vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.Informationsmodell: Annan person med attributet typ
Beslut (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om insatser inom socialtjänst.Informationsmodell: Beslut med tillhörande beslutsstatus
Dokument (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. En specifik samling av information kan behöva hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av ett beslutsunderlag (som i sig består av enskilda uppgifter), datumangivelse för registrering av ett yttrande eller dokumentation om att en specifik samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet.   Grundbetydelsen av dokument avser att flera uppgifter samlas till en enhet, men i det här sammanhanget kan ett dokument också utgöras av en uppgift, eller till och med inga, uppgifter. Det kan ske när exempelvis en utsökning av en viss typ av individuellt inriktad insats i en personakt resulterar i ett tomt dokument då brukaren inte fått denna typ av insats beviljad. Det tomma dokumentet kan då i sig sägas motsvara en uppgift om att patienten inte får en sådan typ av insats vid den tidpunkt då dokumentet skapats.   Dokument kan innehålla explicita samband mellan de uppgifter i personakt som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i en tidigare observation.     Ett dokument kan också följa en standardiserad vy. Denna innehåller en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med vissa specifika samband.
Individanpassad process (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Den individuellt anpassade process inom vård och omsorg som en vård- och omsorgstagare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem och tillstånd. Processen innefattar hela processen från vård- och omsorgsinitiering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.Informationsmodell: Individanpassad process
Kommunikationssätt

Till toppen av sidan
En persons sätt att kommunicera med sin omgivning. Exempel på kommunikationssätt är talat språk, teckenspråk och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Kommunikationssätt är viktigt att hålla information om i de fall kommunikationssättet föranleder tolkbehov eller någon form av kommunikationsstöd. Exempel på när kommunikationssätt kan vara viktigt att hålla information om är när en brukare vill använda språket finska i kommunikation kring sina behov, eller när en vårdnadshavare behöver kunna kommunicera om sitt barns situation på georgiska. Ett annat exempel är en patient som kommunicerar via bilder och röst- och talhjälpmedel. Även personer som har ett talat språk kan behöva kommunikativt stöd i vissa situationer. En del personer med kommunikationssvårigheter har endast svårt att uttrycka sig, men vissa har också svårt att förstå vad andra säger. Informationsmodell: Kommunikationssätt
Måltillstånd (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Tillstånd som inte har observerats men som vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal önskar uppnå. Exempel på måltillstånd är att vård- och omsorgstagaren ska bli fri från sjukdom eller kunna bo kvar hemma.Informationsmodell: Observation med attributet status satt till ”mål” samt attributet värde och vid behov attributet typ
Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som uppmärksammats exempelvis av vård- och omsorgstagaren själv eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på observerat tillstånd är smärta och svårighet att klä sig själv.Informationsmodell: Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde och vid behov attributet typ
Omgivningsfaktorer

Till toppen av sidan
Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. Omgivningsfaktorerna kan påverka vård- och omsorgstagarens tillstånd. Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.Informationsmodell: Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde och vid behov attributet typ
Organisation

Till toppen av sidan
Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel är enskilda verksamheter inom socialtjänst, organisationer inom skolväsende eller polismyndighet.Informationsmodell: Organisation
Organisation (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom vård och omsorg.Informationsmodell: Organisation
Person

Till toppen av sidan
Mänsklig individ.Informationsmodell: Person
Resurs (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom vård och omsorg och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård och pengar som betalas ut till brukaren inom socialtjänst.Informationsmodell: Resurs
Samtycke

Till toppen av sidan
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller Anmärkning: Inom hälso- och sjukvård krävs samtycke för bl.a. tillgång till vårdinformation och för behandling av personuppgifter. Ett samtycke - ges av en person/patient eller av legal ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare för ett barn) - gäller tillgång till specificerad vårdinformation - gäller för en eller flera informationsmottagare. Observera att begreppet samtycke kan komma att ses över i Socialstyrelsens termbank.
Länk till termbanken: Samtycke
Samtyckesbeslut

Till toppen av sidan
tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke
Länk till termbanken: Samtyckesbeslut
Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I vård och omsorg är det endast vård- och omsorgstagaren eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig vård- och omsorgspersonal. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Inom socialtjänst finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
Tillstånd (inom vård och omsorg)

Till toppen av sidan
Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som hanteras inom vård och omsorg. Tillstånd (inom vård och omsorg) kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd.Informationsmodell: Observation med attributet status satt till "känd förekomst" eller" mål", attributet värde och vid behov attributet typ
Uppgift i patientjournal eller personakt

Till toppen av sidan
Uppgift som dokumenteras om en vård- och omsorgstagare i en patientjournal eller i en personakt. Exempel är olika observerade tillstånd, bedömda problem eller planerade och utförda aktiviteter.Informationsmodell: Uppgift i patientjournal eller personakt
Vård- och omsorgsinitiering

Till toppen av sidan
Initiering av den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare tar kontakt med eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård initieras processen genom en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part och inom socialtjänsten initieras processen av aktualisering.Informationsmodell: Vård- och omsorgsinitiering
Vård- och omsorgspersonal

Till toppen av sidan
Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst. Informationsmodell: Vård- och omsorgspersonal
Vård- och omsorgsplan

Till toppen av sidan
Definition: dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg Anmärkning: Begreppet vård- och omsorgsplan är ett övergripande begrepp som omfattar samtliga planer inom vård och omsorg och är att betrakta som en rubrik. Det finns såväl standardiserade som individuella vård- och omsorgsplaner. Individuella planer dokumenteras i patientjournalen (i enlighet med patientdatalagen) eller i personakten. Vård- och omsorgsplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
Länk till termbanken: Vård- och omsorgsplan
Informationsmodell: Individuell plan, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde
Vård- och omsorgstagare

Till toppen av sidan
Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (patient) och/eller som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt inriktade insatser från socialtjänsten (brukare).Informationsmodell: Vård- och omsorgstagare