NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Beslut länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om insatser inom socialtjänst.

Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 1 CD_CV

Kod för det beslutet avser, exempelvis avvikelse från en behandlingsrekommendation inom hälso- och sjukvård eller överflyttning till annat LVM-hem inom socialtjänst. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.

bifall 1 BL_NONNULL

Flagga som anger huruvida det som avses i attributet kod bifalles eller ej. Värdet sant innebär att det beslutet avsåg tillstyrktes, värdet falskt innebär att det beslutet avsåg avslogs.

tidpunkt 1 TS

Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla motiveringen till beslutet eller särskilda villkor som hänger samman med beslutet.

Relationer
Namn Början Slut
 gäller : Association
 Beslutsstatus
 Beslut
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Beslut

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Beslut (inom vård och omsorg)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI