Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Resurs länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen resurs håller information om något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av en aktivitet eller process inom hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin och implantat.

Notera att trots att en resurs används i en aktivitet eller process kan en instans av resursklassen ha ett deltagande kopplat till andra uppgifter i patientjournalen. Aktiviteten uttrycks då implicit.

Author
Create Date Time 2015-apr-24 09:52:41
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning på en viss verklig instans av resurs, exempelvis MR-maskinen på avdelning R23, rum 3.

typ private CV

Kod för typ av resurs, exempelvis skalpell eller typ av läkemedel (som till exempel kan anges med NPL-id).

gruppidentitet private II

Angivelse av identitetsbeteckning för en grupp av resurser, t.ex. ett batchnummer eller partinummer.

mängd private PQ | IVL(PQ)

Angivelse av den kvantitativa omfattning som en resurs har, uttryckt exempelvis som volym, massa eller antal. Exempel kan vara att den använda resursen blodtrycksmanschett är en till antalet.

Relationer
Namn Begin End
 har : Association
 Resurs : Klass
 Deltagande : Klass
 har : Association
 Resurs : Klass
 Resursegenskap : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Resurs
CONCEPT Text Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning på en viss verklig instans av resurs, exempelvis MR-maskinen på avdelning R23, rum 3.

Author
Create Date Time 2015-apr-24 10:31:12
Uppdaterat 2015-maj-25 11:38:12
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för typ av resurs, exempelvis skalpell eller typ av läkemedel (som till exempel kan anges med NPL-id).

Author
Create Date Time 2015-apr-24 10:31:14
Uppdaterat 2015-maj-25 11:19:09
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name gruppidentitet
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning för en grupp av resurser, t.ex. ett batchnummer eller partinummer.

Author
Create Date Time 2015-maj-18 10:25:45
Uppdaterat 2015-maj-22 15:35:20
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name mängd
Beskrivning

Angivelse av den kvantitativa omfattning som en resurs har, uttryckt exempelvis som volym, massa eller antal. Exempel kan vara att den använda resursen blodtrycksmanschett är en till antalet.

Author
Create Date Time 2015-okt-22 15:28:24
Uppdaterat 2015-dec-07 15:43:26
Type PQ | IVL(PQ)
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-apr-24 10:26:41
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Resursegenskap : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-nov-02 10:52:04
Uppdaterat 2015-nov-02 11:24:34
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017