Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Aktivitet länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom vård och omsorg. Aktiviteterna inom vård och omsorg syftar till att identifiera och hantera tillstånd eller problem hos vård- och omsorgstagaren och utgörs av till exempel utredning, genomförande och uppföljning.

Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:36:10
Uppdaterat 2017-maj-29 12:53:47
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
kod private CV

Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av åtgärder.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

status private CV

Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad utredning som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.

metod private CV

Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.

Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.

beskrivning private ST

Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används antingen som komplement till eller istället för attributet kod.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

tid private TS|IVL(TS)|QSET(TS)

Angivelse av vilken tid en aktivitet startat, utförts eller är planerad att utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges. Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.

Relationer
Namn Begin End
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Aktivitet : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Aktivitet (inom vård och omsorg)

Attributes Details
Namn Värde
Name kod
Beskrivning

Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av åtgärder.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

Author
Create Date Time 2014-jul-14 15:52:23
Uppdaterat 2015-nov-27 15:02:41
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name status
Beskrivning

Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad utredning som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.

Author
Create Date Time 2014-sep-25 08:58:57
Uppdaterat 2015-jun-05 16:01:29
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name metod
Beskrivning

Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.

Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.

Author
Create Date Time 2014-jul-14 15:52:53
Uppdaterat 2016-jan-25 16:36:26
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name beskrivning
Beskrivning

Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används antingen som komplement till eller istället för attributet kod.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

Author
Create Date Time 2014-jul-14 15:53:24
Uppdaterat 2015-maj-25 10:13:14
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tid
Beskrivning

Angivelse av vilken tid en aktivitet startat, utförts eller är planerad att utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges. Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.

Author
Create Date Time 2014-jul-14 15:53:58
Uppdaterat 2015-maj-25 11:28:52
Type TS|IVL(TS)|QSET(TS)
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:37:57
Uppdaterat 2014-jul-14 16:43:33
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017