Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Socialtjänstpersonal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen socialtjänstpersonal håller information om roll som person har som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade. Exempel på det sistnämnda är någon som förestår en verksamhet (ibland kallad föreståndare) på ett HVB-hem, en personlig assistent eller boendestödjare.

Exemplen handläggare och föreståndare pekas särskilt ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 10:07:26
Uppdaterat 2016-jan-28 14:23:21
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation. Till exempel kan en person ha en identitetsbeteckning i sin roll som handläggare.

befattning private CV

Kod för den befattning en socialtjänstpersonal har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som socialtjänstpersonal, exempelvis personlig besöksadress.

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som socialtjänstpersonal. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Socialtjänstpersonal : Klass
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus : Klass
 Socialtjänstpersonal : Klass
 har uppdrag för : Association
 Socialtjänstpersonal : Klass
 Organisation : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Socialtjänstpersonal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgspersonal
CONCEPT Text Socialtjänstpersonal

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation. Till exempel kan en person ha en identitetsbeteckning i sin roll som handläggare.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 10:09:29
Uppdaterat 2015-jun-11 15:34:53
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name befattning
Beskrivning

Kod för den befattning en socialtjänstpersonal har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 10:08:26
Uppdaterat 2015-jun-11 15:34:53
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som socialtjänstpersonal, exempelvis personlig besöksadress.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 10:52:47
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som socialtjänstpersonal. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 10:53:09
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role 1
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Socialtjänstpersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-24 15:23:38
Uppdaterat 2015-mar-05 16:54:59
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras av
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslutsstatus : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Socialtjänstpersonal : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-sep-18 11:59:54
Uppdaterat 2015-okt-12 11:30:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Socialtjänstpersonal : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jul-18 14:40:39
Uppdaterat 2015-mar-12 14:40:09
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-mar-05 10:08:02
Uppdaterat 2015-mar-05 16:54:59
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017