Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Resurs länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen resurs håller information om något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av en aktivitet eller process inom vård och omsorg och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården och pengar som betalas ut till brukaren inom socialtjänsten.

Notera att trots att en resurs används i en aktivitet eller process kan en instans av resursklassen ha ett deltagande kopplat till andra uppgifter i patientjournal eller personakt. Aktiviteten uttrycks då implicit.

Author
Create Date Time 2015-dec-03 14:03:48
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för den typ av resurs som avses.

Relationer
Namn Begin End
 har : Association
 Resurs : Klass
 Deltagande : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Resurs (inom vård och omsorg)

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för den typ av resurs som avses.

Author
Create Date Time 2015-dec-03 14:03:55
Uppdaterat 2015-dec-07 15:22:06
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-dec-03 14:04:33
Uppdaterat 2015-dec-03 14:05:56
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017