Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Brukare länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Exempel på brukare som särskilt pekas ut som person som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall är registerledare och medsökande.

Om en ansökan om ekonomiskt bistånd gäller för fler än en person i ett hushåll får en gemensam personakt upprättas. Brukare i ett hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd och i vars namn personakten upprättas kallas ibland registerledare. Den som inte är registerledare kallas ibland medsökande. I vissa fall benämner man istället registerledaren sökande.

Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:52:13
Uppdaterat 2017-maj-29 15:42:31
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Brukare : Klass
 Aktualisering : Klass
 har : Association
 Brukare : Klass
 Behov : Klass
 avser : Association
 Brukare : Klass
 Personakt : Klass
 antar rollen : Association
 Brukare : Klass
 Person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgstagare
TERM Multi-line Text (inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten

Anmärkning: Brukare används som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa. Observera att brukare även inkluderar personer som är tvångsomhändertagna, det vill säga personer som får vård enligt LVU, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVM, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, med andra ord när insatserna från socialtjänsten inte är frivilligt mottagna. Ordet brukare anger att personen tar en insats i bruk oavsett om den är frivilligt mottagen eller ges med tvång. Eftersom termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten är det inte lämpligt att kalla någon för brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det kan uppfattas som en sorts avståndstagande. Beroende på sammanhang kan därför andra mer precisa benämningar vara lämpliga att använda i stället, till exempel assistansanvändare, familjehemsplacerat barn, klient, tvångsomhändertagen.
CLASS Text Brukare

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:52:18
Uppdaterat 2014-jun-16 16:56:39
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Behov : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-18 10:23:16
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-aug-27 15:10:41
Uppdaterat 2015-maj-19 15:48:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-18 21:31:47
Uppdaterat 2015-maj-20 10:54:00
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017