Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Beslut länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom socialtjänst. Alla aktiviteter inom socialtjänst föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten, exempelvis att kalla brukaren till ett personligt möte. Slutligt beslut pekas särskilt ut som beslut som ska dokumenteras explicit i tillämpliga fall. Slutligt beslut avser beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken. Det slutliga beslutet avgör i allmänhet sakfrågan i ett ärende, utom vid avskrivningsbeslut och avvisningsbeslut.

Samtyckesbeslut, det vill säga ’tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke’ är en annan typ av beslut och vissa av dem ska dokumenteras explicit. Exempelvis beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Enligt samma paragraf måste återkallade samtycken dokumenteras. Detta dokumenteras som ett beslut i den specifika frågan fattat av brukaren med bifallsflagga satt till falskt.

Via deltagandetypen beslutsfattare framgår det om beslutet har fattats av brukare eller socialstjänstpersonal.

Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:39:41
Uppdaterat 2016-nov-07 10:20:18
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
kod private CV

Kod för det som beslutet avser, exempelvis överflyttning till annat LVM-hem enligt 7 kap. 10 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.

bifall private BL_NONNULL

Flagga som anger huruvida det som avses i attributet kod bifalles eller ej.

Exempel 1: koden "överflyttning till annat LVM-hem enligt 7 kap. 10 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS" tillsammans med bifallsflaggan "falskt" betyder att beslut har fattats att inte göra en överflyttning.

Exempel 2: koden "insats enligt SoL enligt SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS" tillsammans med bifallsflaggan "sant" betyder att beslut har fattats om att brukaren har rätt till insats.

tidpunkt private TS

Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

beskrivning private ST

Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla motiveringen till beslutet eller särskilda villkor som hänger samman med beslutet.

Relationer
Namn Begin End
 gäller : Association
 Beslutsstatus : Klass
 Beslut : Klass
  : Generalization
 Uppgift i personakt : Klass
 Beslut : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Beslut
CONCEPT Text Beslut (inom socialtjänst)

Attributes Details
Namn Värde
Name kod
Beskrivning

Kod för det som beslutet avser, exempelvis överflyttning till annat LVM-hem enligt 7 kap. 10 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:43:39
Uppdaterat 2015-dec-10 15:41:16
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name bifall
Beskrivning

Flagga som anger huruvida det som avses i attributet kod bifalles eller ej.

Exempel 1: koden "överflyttning till annat LVM-hem enligt 7 kap. 10 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS" tillsammans med bifallsflaggan "falskt" betyder att beslut har fattats att inte göra en överflyttning.

Exempel 2: koden "insats enligt SoL enligt SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS" tillsammans med bifallsflaggan "sant" betyder att beslut har fattats om att brukaren har rätt till insats.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:43:55
Uppdaterat 2015-dec-14 13:38:01
Type BL_NONNULL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tidpunkt
Beskrivning

Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:43:40
Uppdaterat 2015-dec-07 09:42:30
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name beskrivning
Beskrivning

Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla motiveringen till beslutet eller särskilda villkor som hänger samman med beslutet.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:43:51
Uppdaterat 2015-dec-10 15:41:16
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name gäller
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslutsstatus : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Beslut : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:42:51
Uppdaterat 2015-sep-16 09:10:34
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:39:42
Uppdaterat 2015-sep-16 09:10:34
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017